04ikona Wnioski o dokonanie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków

Wybudowałeś / wybudowałaś budynek?
Rozbudowałeś / rozbudowałaś budynek i zmianie uległa powierzchnia zabudowy?
Zmieniłeś / zmieniłaś adres zameldowania bądź zamieszkania?
Powierzchnia Twojej działki uległa zmianie?

Zgodnie z przepisami prawa, właściciel bądź użytkownik wieczysty jest zobligowany do informowania Ewidencji Gruntów i Budynków w wszelkich zmianach w danych ewidencyjnych w terminie 30 dni licząc od daty powstania tych zmian, przy czym obowiązek ten nie dotyczy zmian wynikłych z dokonanych czynności prawnych lub geodezyjno-prawnych, zakończonych sporządzeniem stosownego dokumentu prawnego, bądź też zakończonych orzeczeniem lub decyzją właściwego organu (np. postępowanie podziałowe zakończone ostateczną decyzją podziałową).

Firma PanGeodeta przygotuje w Twoim imieniu „Wniosek o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków” w sytuacji:

 • Ujawnienie wytyczonego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania działki
 • Ujawienie wylanych fundamentów wraz ze zmianą sposobu użytkowania działki
 • Ujawnienie wybudowanego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania działki
 • Ujawnienie rozbudowanego lub przebudowanego budynku
 • Zmiana sposobu użytkowania działki wynikająca ze zmiany przeznaczenia budynku
 • Zmiana powierzchni działki związana z nowym pomiarem granic
 • Zmiana adresu zameldowania bądź zamieszkania właściciela bądź użytkownika wieczystego działki
 • Inne przypadki

Firma PanGeodeta pomaga w wypełnieniu „Wniosku o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków” przy realizacji:

Niezbędnym załącznikiem do „Wniosku o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków” jest:

 • Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki
 • Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki

to wykaz obrazujący zmiany jakie zachodzą w danych ewidencyjnych działki. Wykaz ma postać tabelaryczną i podzielony jest na dwie części. Pierwsza część przedstawia dane przed zaistniałymi zmianami (wg informacji pochodzących z Ewidencji Gruntów i Budynków).
Druga część przedstawia zaktualizowane dane niezbędne do ujawnienia zmian w Zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków.
W wykazie ujawnia się zmiany dotyczące:

 • Powierzchni działki
 • Powierzchni użytków gruntowych w działce
 • Numerów działek w procedurze podziału działki
 • Numerów działek w procedurze połączenia działek
 • Sposobu użytkowania działki – zmiana użytków gruntowych

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku

obrazuje zmiany jakie zaszły w danych ewidencyjnych dotyczących budynku. Wykaz ma postać tabelaryczną i podzielony jest na dwie części. Pierwsza część przedstawia dane przed zaistniałymi zmianami (wg informacji pochodzących z Ewidencji Gruntów i Budynków).
Druga część przedstawia zaktualizowane dane na podstawie których zostaną ujawnione zmiany w Zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków.
W wykazie tym ujawnia się między innymi zmiany dotyczące:

 • Przeznaczenia budynku
 • Powierzchni zabudowy
 • Ilości kondygnacji podziemnych oraz nadziemnych
 • Innych danych ewidencyjnych
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od rodzaju czynności geodezyjnych jakie należy wykonać przez sporządzeniem „Wniosku o dokonanie zmian do ewidencji gruntów i budynków”.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt rozgraniczenia ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od stopnia trudności i zawiłości zlecenia.