02ikona Mapy do celów projektowych dla firm

Zgodnie z Prawem Budowlanym (stan na rok 2019) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Mapy do celów projektowych dla firm
 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  2. płyt do składowania obornika,
  3. ) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  4. naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  5. suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260);
 • wiat przystankowych i peronowych;
 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 • parkometrów z własnym zasilaniem;
 • stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem
 • boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • przepustów o średnicy do 100 cm;
 • urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
  1. służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
  2. służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12);
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  1. cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  2. uprawiania wędkarstwa,
  3. rekreacji;
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • sieci:
  1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  2. wodociągowych,
  3. kanalizacyjnych,
  4. cieplnych,
  5. telekomunikacyjnych;
 • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 • telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • kanalizacji kablowej;
 • urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  1. posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  2. punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  3. piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 • obiektów małej architektury;
 • ogrodzeń;
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
 • obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 • poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

Jeżeli realizujesz inwestycje innego rodzaju, niż wymienione powyżej to znaczy, że koniecznie powinieneś zlecić geodecie uprawnionemu wykonanie mapy do celów projektowych.

Ponadto zgodnie z Prawem Budowlanym (Art.29a) przy realizacji przyłączy oraz stacji ładowania (w rozumieniu art.2 pkt27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektryczności i paliwach alternatywnych) istnieje obowiązek sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, iż mapa opiniodawcza zakupiona w Starostwie Powiatowym może być nieaktualna i w swej treści nie odpowiadać rzeczywistości w terenie. Oprócz nieaktualności, w niektórych sytuacjach, możemy się spotkać na mapach opiniodawczych z informacjami błędnymi, które można wyeliminować jedynie podczas analizy dokumentów wykonywanej przez geodetę uprawnionego, w procesie sporządzenia mapy do celów projektowych. Szczególnie niebezpieczne są błędne informacje o położeniu znaków granicznych a co za tym idzie o błędnym przebiegu granic, co w procesie projektowania ma FUNDAMENTALNE znaczenie.

W praktyce aktualna mapa zasadnicza gwarantuje, iż realizowana inwestycja nie będzie kolidowała z istniejącą sytuacją terenową. Poniesione koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, czyli zaktualizowanej mapy zasadniczej, pozwolą zaoszczędzić czas, pieniądze oraz nerwy w sytuacji pojawienia się potencjalnych kolizji.

Zlecając geodecie uprawnionemu sporządzenie mapy do celów projektowych przygotuj informację o:

 • zakresie aktualizacji mapy,
 • danych lokalizujących przedmiot zlecenia (nazwa obrębu ewidencyjnego, arkusza mapy, numeru działki),
 • warunkach przyłączeń wydane przez zarządcę poszczególnych sieci.

Jeżeli nie posiadasz podkładu mapowego na którym chciałbyś / chciałabyś wrysować zakres opracowania mapy do celów projektowych, zachęcamy do odwiedzenia ogólnodostępnych serwisów mapowych:

 • google.com/maps
 • zgkikm.wroc.pl
 • wroclaw.pl
 • wrosip.pl
 • olawski.e-mapa.net
 • olesnicaolesnicki.e-mapa.net
 • strzelinski.e-mapa.net
 • opolski.e-mapa.net
 • trzebnicki.e-mapa.net
 • geoportal.wroclaw.pl
 • opolski.e-mapa.net
 • nyski.e-mapa.net
 • namyslowski.e-mapa.net

Etapy realizacji zlecenia:

 • uzgodnienie zakresu aktualizacji mapy do celów projektowych, ceny usługi oraz podpisanie zlecenia przez Zleceniodawcę, uregulowanie zaliczki w kwocie 30% wartości zlecenia (na poczet kosztów zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ramach której geodeta uzgadnia z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakres dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia. Czas oczekiwania na ww. materiały waha się w przedziale od 10 do 30 dni i jest uzależniony od wielkości oraz stopnia skomplikowania zadania,
 • aktualizacja mapy zasadniczej w ramach której geodeta:
  1. przeprowadza wywiad terenowy w zakresie opracowania mapy do celów projektowych,
  2. identyfikuje położenie znaków granicznych,
  3. identyfikuje położenie punktów osnowy geodezyjnej,
  4. aktualizuje mapę zasadniczą, dokonując pomiarów brakujących szczegółów terenowych,
 • wykonanie wywiadów w instytucjach branżowych w sytuacji pojawienia się wątpliwości co do przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
 • uzgodnienie z jedną z komórek Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dawniej jednostką ZUD) położenia, w zakresie opracowania mapy do celów projektowych, projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki przeprowadzonych pomiarów terenowych,
 • przekazanie dokumentacji do właściwego Miejskiego / Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu jej weryfikacji oraz włączenia do zasobu,
 • kontrola przekazanej dokumentacji geodezyjnej przez dział weryfikacji, będący częścią Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • odebranie oklauzulowanych map do celów projektowych i przekazanie ich zamawiającemu.
Firma PanGeodeta wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów przygotowuje we własnym zakresie numeryczne mapy do celów projektowych oraz przekazuje je w formie cyfrowej (plik AutoCAD) zaraz po przeprowadzeniu pomiarów terenowych. Niezależnie od powyższego, równolegle, sporządzamy dokumentację geodezyjną i przekazujemy ją do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu uzyskania mapy do celów projektowych w wersji papierowej opatrzonej niezbędnymi pieczęciami urzędowymi. Dostarczamy mapy w wersji papierowej w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

PanGeodeta w ramach zleconej mapy do celów projektowych STANDARDOWO, realizuje:

 • niwelacja terenu w zakresie opracowania mapy do celów projektowych (w wymiarze domku jednorodzinnego),
 • weryfikuje czy w zakresie opracowania mapy do celów projektowych istnieją projektowane sieci uzbrojenia terenu (dawne projekty ZUD),
 • uzgodnienia z projektantem opracowującym PZT zakresu pomiarów dodatkowych,
 • pomiar kontrolny ścian frontowych sąsiednich budynków w zakresie opracowania mapy do celów projektowych, w celu określenia istniejącej linii zabudowy,
 • pomiar kontrolny istniejącej zabudowy w sytuacji, gdy mapa jest sporządzana pod przebudowę/rozbudowę budynków,
 • uzupełnienie mapy do celów projektowych w zakresie jej opracowania o informacje zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (linie zabudowy, terenów o różnym przeznaczeniu, pomników przyrody, stref ochrony archeologicznej itp.) lub Decyzji o Warunkach Zabudowy,
 • mapa do celów projektowych w wersji papierowej,
 • mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej (plik AutoCAD) wraz z dołączonymi stylami linii, oraz niezbędnymi czcionkami.
Powyżej wymienione czynności traktujemy jako minimum niezbędne do prawidłowego projektowania. Prace wykraczające poza wymienione powyżej, traktowane są jako czynności dodatkowe, wyceniane indywidualnie w zależności od stopnia ich skomplikowania.
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas wykonania mapy pod projekt jest uzależniony od wielkości zakresu opracowania, stopnia skomplikowania terenu oraz sprawności działania administracji publicznej w danym powiecie. Przeciętny czas oczekiwania w powiecie oławskim:

 • domek jednorodzinny – 14-21 dni
 • przyłącza – 14-21 dni

Czas realizacji map do celów projektowych pod inwestycje liniowe, inwestycje kubaturowe oraz innego rodzaju inwestycje określany jest indywidualnie po przedłożeniu zakresu opracowania.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych określany jest indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego. Koszt określany jest z góry po przedstawieniu przez potencjalnego Zleceniodawcę zakresu opracowania mapy do celów projektowych oraz określeniu ewentualnego dodatkowego zakresu prac (sugestie i wytyczne projektanta opracowującego PZT).Sposób rozliczania

W przypadku pojedynczego zlecenia dniem płatności jest dzień odbioru mapy w wersji papierowej. W przypadku stałego zleceniodawcy (np. projektant) wystawiamy fakturę z odroczonym terminem płatności po uprzednich indywidualnych ustaleniach.