04ikona Mapy do celów sądowych

Potrzebujesz geodety, który przygotuje Ci niezbędną dokumentację na potrzeby rozprawy sądowej?
Nie zgadzasz się z opinią biegłego geodety?

Zgłoś się do firmy PanGeodeta, która posiada niezbędne uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych, w tym również dokumentacji na potrzeby spraw sądowych.

Nie bądź bierny, nie bazuj jedynie na opinii biegłego sądowego„to osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.” (źródło – Wikipedia)zobacz w słowniku, przedstaw sądowi swój punkt widzenia.

Przygotowujemy dokumentacje związane z:

 • Podziałem nieruchomości
 • Zniesieniem współwłasnościzgodnie z art. 210 Kodeksu Cywilnego, każdemu współwłaścicielowi przysługuje roszczenie, na mocy którego może żądać zniesienia współwłasności. Współwłasność może zostać zniesiona:zobacz w słowniku
 • Sprzedażą nieruchomościczynność prawna mająca na celu przeniesienia prawa własności na inną osobę. Pod rygorem nieważności, transakcja sprzedaży nieruchomości musi być zrealizowana w formie aktu notarialnego. zobacz w słowniku
 • Nabyciem spadkuczynność prawna zmierzająca do przeniesienia prawa własności na osoby dziedziczące na skutek śmierci dotychczasowego właściciela. Nabycie spadku następuje na skutek otworzenia testamentu lub na drodze sądowej.zobacz w słowniku
 • Ustaleniem służebności gruntowychpolega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władnącej prawa korzystania z nieruchomości sąsiedniej (nieruchomości obciążonej). Nieruchomością władnącą jest nieruchomość nie posiadająca dostępu do drogi publicznej. Nieruchomością obciążoną jest nieruchomością znajdującą się pomiędzy nieruchomością władnącą a drogą publiczną.zobacz w słowniku
 • Zasiedzeniem nieruchomościto nabycie prawa do nieruchomości na skutek upływu czasu. Podstawą zasiedzenia jest posiadanie samoistne, czyli faktyczne władanie rzeczą jak właściciel, jednocześnie formalnie nim nie będąc.zobacz w słowniku
 • Badaniem rozbieżności w treści Ewidencji Gruntów oraz Księgi Wieczystej
 • Wywłaszczeniem nieruchomościto pozbawienie lub ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego do nieruchomości, indywidualnej osoby na skutek wydanej decyzji administracyjnej. Ma charakter przymusowy i jest realizowane na cele publiczne.zobacz w słowniku
 • Wykupem nieruchomości
 • Przekazaniem nieruchomości

Efektem finalnym pracy geodety są:

 • Mapy dla celów sądowych
 • Opinie dla celów sądowych
 • Wykazy dla celów sądowych

Etapy realizacji zlecenia:

 • Ustalenie z Zamawiającym szczegółów współpracy
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Analiza dokumentów pochodzących z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Pomiary terenowe
 • Sporządzenie wynikowej dokumentacji geodezyjnej
 • Przekazanie dokumentacji geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej przez dział kontroli Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Przekazanie Zamawiającemu materiałów wynikowych
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas realizacji uzależniony jest od poziomu trudności zlecenia oraz od rodzaju sporządzanej dokumentacji.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszty realizacji określane są indywidualnie dla każdego zlecenia.