01ikona Tyczenia budynków

Posiadasz gotowy projekt domku oraz Decyzje Pozwolenie na Budowędokument urzędowy wydany przez Wydział Architektury w formie decyzji administracyjnej, zezwalający wnioskodawcy na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. zobacz w słowniku? Chcesz zacząć się budować?
Zwróć się do firmy PanGeodeta, posiadającej wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wytyczenia budynku w terenie.

Dzwoniąc do geodety miej przygotowane:

 • Projekt domu (kupiony, wykonany na zamówienie, adaptowany itd.)
 • Kserokopię Decyzji Pozwolenie na Budowę
 • Dziennik budowyto dokument urzędowy, formatu A4 w formie broszurowej, służący do dokumentowania postępów prac oraz zaistniałych zdarzeń na placu budowy. Jest częścią dokumentacji składanej do Nadzoru Budowlanego celem odbioru inwestycji.zobacz w słowniku

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Jakie rysunki, będące częścią projektu budowlanego są niezbędne geodecie do wytyczenia budynku?
 • Do czego potrzebny jest geodecie dziennik budowy?
zobacz odpowiedzi na pytania

Geodeta po przyjęciu zlecenia tyczenia budynku:

Przyrządy pomiarowe do tyczenia budynków
 • Zgłasza pracę geodezyjną w Powiatowym / Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów dotyczących granic nieruchomości, geodeta przystępuje do geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki, na podstawie dostarczonego przez klienta projektu budowlanego (dane do wytyczenia budynku w terenie),
 • Geodeta pojawia się na budowie po raz pierwszy i tyczy obrys budynku pod ściągnięcie urodzajnej warstwy ziemi tzw. humusuto wierzchnia, urodzajna warstwa ziemi ściągana mechanicznie z obszaru, na którym ma powstać budynek. Jego głębokość uzależniona jest od klasy oraz właściwości gleby. Zgromadzony nadmiar ziemi na końcu budowy wykorzystywany jest jako podkład pod przyszłą szatę roślinną.zobacz w słowniku
 • Geodeta pojawia się na budowie po raz drugi i tyczy osie główne budynku na ławach ciesielskichgeodeta tycząc budynek przenosi w teren położenie projektowanych osi głównych budynku. Budynek lokalizowany jest na działce inwestora w odniesieniu do granic. Geodeta tycząc projektowane osie główne budynku zaznacza ich przebieg na ławach ciesielskich. Ławy ciesielskie to ni mniej, ni więcej dwa pale wbite w ziemię, połączone ze sobą poprzeczną deską.zobacz w słowniku oraz zakłada reper roboczyznak geodezyjny pomiarowej osnowy wysokościowej zakładany na potrzeby procesu budowlanego. Zakładany jest na początku inwestycji i stanowi punkt wysokościowego odniesienia dla realizowanych prac.zobacz w słowniku
 • Geodeta przekazuje do Powiatowego / Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentację związaną z wytyczonym budynkiem i zaktualizowanymi danymi dotyczącymi użytków gruntowych na działce

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Do czego geodecie są potrzebne granice działki?
 • Co to są ławy ciesielskie?
 • Co wyznacz geodeta na ławach ciesielskich?
 • Kto ma dostarczyć na budowę deski na ławy ciesielskie?
 • Skąd mam wiedzieć jakie deski powinienem zakupić?
 • Kto na budowie zajmuje się wbijaniem ław ciesielskich?
 • Co wchodzi w skład dokumentacji przekazywanej przez geodetę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po wykonanym tyczeniu budynku w terenie?
 • Kto zgłasza zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynkówto rejestr publiczny zajmujący się gromadzeniem informacji o gruntach, budynkach, lokalach oraz pośrednio również o ich właścicielach oraz formie władania. Głównym źródłem informacji o prawach do nieruchomości są Księgi Wieczyste prowadzone przez Sądy Wieczystoksięgowe.zobacz w słowniku?
 • Jakie zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków zostaną wprowadzone po przekazaniu do urzędu Wniosku o wprowadzenie zmianwłaściciel oraz użytkownik wieczysty działki są zobligowani do informowania Starosty Powiatowego o wszelkich zmianach związanych z prowadzonym Zasobem Ewidencji Gruntów i Budynków, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy zmiana nastąpiła. Strony informują Starostę wypełniając specjalny druk urzędowy.zobacz w słowniku?
zobacz odpowiedzi na pytania

W ramach zlecenia firma PanGeodeta oferuje:

 • opracowanie projektu do wytyczenia budynku w terenie (prace analityczne i kameralne przeprowadzane w biurze)
 • wytyczenie obrysu budynku pod ściągnięcie humusu
 • wytyczenie osi głównych budynku na ławach ciesielskich
 • sporządzenie dokumentacji z wytyczenia budynku i przekazanie jej do Kierownika Budowy oraz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • pomoc przy sporządzeniu Wniosku o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków
 • wpisy do dziennika budowy
Czas realizacji
Czas realizacji

Dostarcz nam projekt budowlany, po ustaleniu terminów z ekipą budowlaną a dołożymy wszelkich starań, aby wytyczyć budynek w terminie zgodnym z harmonogramem prac. Ze względu na obowiązek zgłoszenia wytyczenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonaj tego co najmniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia planowanych prac.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Cena wytyczenia uzależniona jest od ilości wytyczanych osi oraz skomplikowania konstrukcji budynku. Kosztorys sporządzamy indywidualnie po dostarczeniu projektu budowlanego.

Kolejny krok
Kolejny krok
 • Wykonaliśmy dla Ciebie mapę do celów projektowych.
 • Pomogliśmy w realizacji projektu.
 • Wytyczyliśmy budynek w terenie

W kolejnym kroku pomożemy Ci w: