04ikona Podziały "do korzystania"

Jesteś współwłaścicielem działki, jej współużytkownikiem bądź członkiem wspólnoty mieszkaniowej?
Chcesz mieć kawałek gruntu do wyłącznego korzystania, ale podziału działki nie można zrealizować?

Zgłoś się ze swoim problem do firmy PanGeodeta. Przeprowadzimy dla Ciebie procedurę podziałową do tzw. „korzystania”jest to podział nieruchomości, którego celem jest wydzielenie z nieruchomości wspólnej części do wyłącznego korzystania. Podział ten jest podziałem umownym, niezatwierdzanym decyzją administracyjną. W przypadku, gdy podział do korzystania jest realizowany z udziałem notariusza, geodeta sporządza dokumentację określającą sposób korzystania z nieruchomości przez strony postępowania, która to dokumentacja w konsekwencji trafia do zbioru akt księgi wieczystej. zobacz w słowniku.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to Akt Prawa Miejscowego, uchwalony przez Urząd Gminy, w którym znajdziemy między innymi zapisy dotyczące zasad kształtowania ładu przestrzennegoto harmonijne ukształtowanie przestrzeni. Jest celem nadrzędnym w planowaniu na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. zobacz w słowniku.
Dokument ten określa przeznaczenie gruntu, minimalną powierzchnię działki budowlanej, dostęp do dróg publicznychJednym z warunków dopuszczalności podziału nieruchomości jest dostęp nowo wydzielanych działek do drogi publicznej. Nie każda kategoria dróg zapewnia jednak ten dostęp, pomimo tego, iż działka może leżeć w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej. „… za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności drogowych na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.” (wg. Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami).zobacz w słowniku i bardzo wiele innego rodzaju aspektów, które powinny zainteresować każdego, kto posiada choć kawałek swojego gruntu.

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czym jest minimalna powierzchnia działki budowlanej?
zobacz odpowiedzi na pytania

Często zdarzają się sytuacje, gdy właściciel bądź użytkownik wieczysty działki, zainteresowani jej podziałem uzyskują z Urzędu Gminy postanowienie odmawiające jego przeprowadzenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Jedną z nich jest niezastosowanie się do wspomnianej powyżej minimalnej powierzchni działki.

Alternatywą dla podziału, którego nie możemy zrealizować w trybie administracyjnym jest wykonanie podziału nieruchomości do tzw. „korzystania”.
Firma PanGeodeta posiada wszelkie niezbędne uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie, pozwalające na przeprowadzenie tej procedury i w konsekwencji sporządzenie dokumentacji dla dawniej rejent, prawnik powołany przez ministra sprawiedliwości i upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz innych dokumentów prawnych. Sporządza między innymi umowy kupna-sprzedaży oraz akty darowizny.zobacz w słownikuNotariusza oraz Sądu Wieczystoksięgowegoto wydział w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości, zajmujący się prowadzeniem ksiąg wieczystych. Sąd prowadzi księgi dla nieruchomości a nie dla właścicieli, co oznacza, że jedna osoba może być wykazana jako właściciel w wielu księgach wieczystych.zobacz w słowniku.

Podział do „korzystania” jest podziałem umownym i nie jest zatwierdzany decyzją administracyjną. Jego skuteczność jest zagwarantowana umową notarialną oraz złożeniem do zbioru akt Księgi Wieczystejjest to zbiór będący częścią każdej księgi wieczystej, w którym zbiera się dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Znajdują się tu dokumenty będące podstawą poszczególnych wpisów oraz wykreśleń. Tutaj trafia między innymi dokumentacja sporządzana przez uprawnionego geodetę, dotycząca podziału nieruchomości „do korzystania”.zobacz w słowniku dokumentacji geodezyjnej obrazującej jego kształt.

Co należy przygotować na spotkanie z geodetą:

 • Dane lokalizujące działkę będącą przedmiotem zlecenia (nazwa obrębu ewidencyjnego, numer działki lub adres)
 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, w sytuacji, gdy była dla działki wydana

W ramach zlecenia firma PanGeodeta oferuje:

 • dane identyfikujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki, arkusz mapy lub adres
 • numer księgi wieczystej do której została wpisana nieruchomość podlegająca podziałowi
 • podkłady mapowe będące w posiadaniu klienta / klientów dotyczące przedmiotowej nieruchomości
 • uzgodnioną koncepcję podziału „do korzystania”

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Dlaczego to klient zainteresowany realizacją podziału do „korzystania” powinien na pierwszym spotkaniu z geodetą przedstawić koncepcję podziału?
zobacz odpowiedzi na pytania

Etapy realizacji zlecenia:

 • Spotkanie w biurze firmy PanGeodeta w celu ustalenia szczegółów podziału, podpisania zlecenia oraz uiszczenia zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia
 • Zgłoszenie przez geodetę uprawnionego pracy geodezyjnej w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Pomiary terenowe w obecności zainteresowanych stron
 • Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla Notariusza oraz Sądu Wieczystoksięgowego, w celu ujawnienia podziału „do korzystania”
Czas realizacji
Czas realizacji

Firma PanGeodeta realizuje wszelkie zlecenia niezwłocznie od momentu otrzymania z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej niezbędnych dokumentów.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt podziału nieruchomości „do korzystania” ustalany jest indywidulnie na pierwszym spotkaniu. Jego wysokość jest uzależniona od wielkości nieruchomości podlegającej podziałowi oraz od ilości stron postępowania.