01ikona Dokumentacja do odbioru budynku

Zakończyłeś budowę wymarzonego domu? Nie możesz doczekać się, aż w nim zamieszkasz?
Przygotuj niezbędną dokumentację do odbioru budynku. Śpij spokojnie korzystając ze swojej własności zgodnie z prawem. Niedopełnienie formalności może Cię słono kosztować!!!

Firma PanGeodeta to zespół uprawnionych geodetów, posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia pozwalające na wykonywanie samodzielnych czynności w dziedzinie geodezji i kartografii. Przygotujemy dla Ciebie, geodezyjną dokumentację powykonawczą, niezbędną do odbioru budynku w Nadzorze Budowlanym!!!

Dokumentacja do odbioru budynku

Zanim zadzwonisz do geodety uprawnionego odpowiedz sobie na poniższe pytania?

 • Czy budynek posiada już docelowy kształt, w tym czy budynek został w całości ocieplony?
 • Czy zostały zrealizowane wszystkie obiekty towarzyszące budynkowi, znajdujące się w Projekcie Budowlanym (w tym tarasy, podesty, schody itp.)?
 • Czy w obrębie działki zostały zrealizowane wszystkie tereny utwardzone znajdujące się na Planie Zagospodarowania Terenu, w tym miejsca postojowe?
 • Czy wykonane zostały przyłącza zasilające budynek w niezbędne media (energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, opcjonalnie gazowe)?
 • Czy został zrealizowany zjazd z drogi publicznej, w przypadku, gdy obiekt ten, jest częścią wydanego Pozwolenia na Budowę?

Dzwoniąc do geodety miej przygotowane:

 • adres nieruchomości lub numer działki, arkusz mapy i nazwę obrębu geodezyjnego
 • projekt budowlany budynku wraz z decyzją Pozwolenie na Budowę

Etapy realizacji zlecenia:

 • podpisanie z uprawnionym geodetą zlecenia na wykonanie map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (map dotyczących pomiaru powykonawczego). Podpisanie zlecenia jest jednoznaczne z uregulowaniem zaliczki w wysokości 30 % wartości zlecenia.
 • geodeta zgłasza pracę geodezyjną, przyjętą od Zleceniodawcy, we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • geodeta dokonuje na działce Zleceniodawcy pomiarów powykonawczych, niezbędnych do wykonania mapy powykonawczej. W przypadku pomiarów powykonawczych sieci lub przyłączy, geodeta dokonuje ich pomiaru w wykopie przed zakryciem.
 • geodeta sporządza a następnie przekazuje, w formie operatu geodezyjnego, do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki terenowych pomiarów powykonawczych
 • geodeta odbiera z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrzone klauzulami mapy powykonawcze, po wcześniejszej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli
 • spotkanie w siedzibie firmy „PanGeodeta” w celu odebrania zleconych map z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz uregulowania pozostałych należności.

W ramach zlecenia związanego z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą geodeta zrealizuje dla Ciebie:

 • inwentaryzację powykonawczą budynku
 • inwentaryzację powykonawczą obiektów towarzyszących budynkowi tzn. schody, tarasy itp.
 • inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu będącego przedmiotem Projektu Budowlanego
 • inwentaryzację powykonawczą przyłączy
 • wypełnienie druku INFORMACJA GEODETY – DO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ wymaganego w art.57 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane, będącego częścią dokumentacji składanej w Nadzorze Budowlanym po zakończeniu budowy
 • pomoc przy sporządzeniu Wniosku o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków
 • wpis do dziennika budowy o dokonaniu pomiaru powykonawczego

Czas realizacji
Czas realizacji

Czas wykonania map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (map powykonawczych) jest uzależniony od wielkości inwestycji oraz sprawności działania administracji publicznej w danym powiecie. Przeciętny czas oczekiwania w powiecie oławskim:

 • domek jednorodzinny – 14-21 dni
 • przyłącza – 14-21 dni

Czas realizacji pomiaru powykonawczego dużych obiektów określany jest indywidualnie po przedłożeniu Projektu Budowlanego.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt sporządzenia mapy z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą określany jest indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego i uzależniony jest od wielkości inwestycji. Koszt określany jest z góry po przedstawieniu przez potencjalnego Zleceniodawcę Projektu Budowlanego.

Kolejny krok
Kolejny krok

Czujesz niedosyt informacji? Zapoznaj się z zakładką „POMIARY POWYKONAWCZE”, ‘FAQ”; „SŁOWNICZEK POJĘĆ”.