03ikona Pomiary pionowości obiektów wysmukłych

Mapy do celów projektowych

Pomiary przemieszczeń i odkształceń to dwa pojęcia związane z badaniem geometrycznych zmian obiektu budowlanego. Z przemieszczeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy położenie obiektu ulegnie zmianie, ale kształt pozostaje niezmienny.

Odkształcenie obiektu budowlanego występuje w sytuacji, gdy położenie obiektu ulega zmianie na skutek zmiany jego kształtu. Wielkościami charakteryzującymi odkształcenie są zmiana skali, skręcenie, ugięcie, wybrzuszenie.

Zmiany w położeniu obiektu budowlanego są określane na podstawie wykonanych pomiarów terenowych. Pomiary terenowe odnosi się do tzw. wielkości wyjściowych, uzyskanych w trakcie sesji pomiarowych wykonywanych w latach poprzednich (danych archiwalnych).

Pomiar pierwotny (wyjściowy) powinien zostać zrealizowany przed oddaniem obiektu do użytkowania, a przed jego pierwszym rozruchem.

Okresowe pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych są realizowane w momencie, gdy takie są założenia projektowe lub na wniosek zainteresowanego inwestora.

Pomiary są wykonywane w warunkach optymalnych, w których na badanych obiekt nie działa żadna dodatkowa siła lub czynnik zewnętrzny, mogące zniekształcić wyniki pomiarów.

W przypadku obiektów wieżowych (wysmukłych), podstawowym warunkiem geometrycznym jest pokrycie się osi pionowej obiektu z kierunkiem działania siły ciężkości.

Do czynników, które mają największy wpływ na odchylenie osi obiektu wysmukłego od linii pionu, zaliczyć można:

  • Wady konstrukcyjne
  • Wady powstałe na etapie wykonawstwa
  • Nierównomierne osiadanie fundamentów obiektu
  • Siły boczne związane z siłą wiatru
  • Wpływ nasłonecznienia na konstrukcję