02ikona Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów

Zrealizowałeś inwestycję w oparciu o projekt budowlany oraz decyzję Pozwolenie na budowę?
Chcesz uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Będziesz potrzebował od geodety uprawnionego mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zleć jej wykonanie firmie PanGeodeta, która wykona ją rzetelnie i bez zbędnej zwłoki!!

W myśl Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów

Zanim zadzwonisz do geodety uprawnionego upewnij się czy:

 • Inwestycja została w pełni zrealizowana i nadaje się wykonania pomiarów
 • Zostały wykonane wszystkie obiekty znajdujące się w Planie Zagospodarowania Terenu
 • Zostały zrealizowane wszystkie przyłącza zgodnie z Projektem Budowlanym (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, opcjonalnie gazowe), chyba że były przedmiotem odrębnego opracowania

Dzwoniąc do geodety miej przygotowane:

 • Dane lokalizujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki, adres
 • Projekt budowlany (Plan Zagospodarowania Terenu)
 • Kserokopię Decyzji Pozwolenie na Budowę wraz z pozwoleniami zamiennymi, jeżeli takowe zostały wydane

Etapy realizacji zlecenia:

 • Uzgodnienie dogodnego terminu spotkania w celu określenia zakresu prac, ceny usługi, podpisania zlecenia, uregulowanie zaliczki w kwocie 30% wartości zlecenia
 • Zgłoszenie przez geodetę uprawnionego pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Wizyta uprawnionego geodety w terenie w celu dokonania niezbędnych pomiarów
 • Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i przekazanie jej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Kontrolna dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez dział weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • Po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji i opłaceniu należnych opłat, geodeta odbiera z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrzone klauzulami mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Zwyczajowo przekazujemy Zamawiającemu 3 egzemplarze map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Na etapie ustaleń związanych z przyjęciem zlecenia można określić w zależności od potrzeb większą ilość odbitek.

PanGeodeta w ramach zleconej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej STANDARDOWO oferuje:

 • Pomiar obiektów, dla których zostało wydane Pozwolenie na Budowę
 • Pomiar obiektów towarzyszących znajdujących się na Planie Zagospodarowania Terenu (PZT)
 • Pomiar przyłączy, jeżeli nie były przedmiotem oddzielnego opracowania
 • Wypełnienie druku INFORMACJA GEODETYoświadczenie wystawiane przez uprawnionego geodetę, informujące o tym czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z Projektem Budowlanym, czy też w trakcie budowy wprowadzone zostały zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją Pozwolenie na Budowę.zobacz w słowniku – DO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ wymaganego w art.57 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane, będącego częścią dokumentacji składanej w Nadzorze Budowlanym po zakończeniu budowy
 • pomoc przy sporządzeniu Wniosku o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynkówto rejestr publiczny zajmujący się gromadzeniem informacji o gruntach, budynkach, lokalach oraz pośrednio również o ich właścicielach oraz formie władania. Głównym źródłem informacji o prawach do nieruchomości są Księgi Wieczyste prowadzone przez Sądy Wieczystoksięgowe.zobacz w słowniku
 • wpis do dziennika budowy o dokonaniu pomiaru powykonawczego
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas wykonania mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest uzależniony od wielkości inwestycji oraz sprawności działania administracji publicznej w danym powiecie.

W sytuacji, gdy Klient zleca kompleksową obsługę geodezyjną tzn. mapę do celów projektowych, tyczenie, pomiar powykonawczy, czas oczekiwania na mapę powykonawczą jest krótszy. Skrócenie czasu oczekiwania wynika z faktu, iż geodeta dokonuje kompleksowego, jednokrotnego zgłoszenia prac geodezyjnych związanych z pełną obsługą geodezyjną budowy.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt sporządzenia mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej określany jest indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego i uzależniony jest od wielkości inwestycji. Koszt określany jest z góry po przedstawieniu przez potencjalnego Zleceniodawcę Projektu Budowlanego.

Kolejny krok
Kolejny krok

Czujesz niedosyt informacji? Zapoznaj się z zakładką „POMIARY POWYKONAWCZE”, ‘FAQ”; „SŁOWNICZEK POJĘĆ”.