01ikona Mapy do celów projektowych

Zgodnie z Prawem Budowlanym potrzebujesz pozwolenia na budowę m.in. na:

Mapy do celów projektowych
 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania wykracza poza teren działki / działek na których zostały zaprojektowane;
 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji powyżej 4,80 m;
  2. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności powyżej 25m3;
  3. naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności powyżej 30m3 i wysokości powyżej 7m;
 • wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat, lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy powyżej 35m2, w sytuacji gdy łączna liczba tych obiektów na działce jest większa od dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;
 • wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynku przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35m2 w sytuacji gdy na każde 500m2 powierzchni działki przypada więcej niż jeden obiekt;
 • wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy powyżej 35m2;
 • wiat o powierzchni zabudowy powyżej 50m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe w sytuacji gdy na każde 1000m2 powierzchni działki przypadają więcej niż 2 wiaty;
 • wolnostojących altan o powierzchni zabudowy powyżej 35m2 w sytuacji gdy na każde 500m2 powierzchni działki przypadają więcej niż 2 altany;
 • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,50 m3 na dobę;
 • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10m3;
 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy powyżej 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • parkometrów z zasilaniem innym niż własne;
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych powyżej 10 stanowisk;
 • przepustów o średnicy powyżej 100 cm;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni powyżej 50m2;
 • lokalizacji więcej niż jednego zbiornika na gaz płynny o pojemności większej niż 7m3, przeznaczonego do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • sieci:
  1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1kV
  2. gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 MPa
 • przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art.59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • roboty wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków;
Oznacza to iż powinieneś/powinnaś zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych.
Ponadto zgodnie z Prawem Budowlanym (Art.29a) przy realizacji przyłączy oraz stacji ładowania (w rozumieniu art.2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektryczności i paliwach alternatywnych) istnieje obowiązek sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy mogę zrealizować projekt przyłącza na mapie zasadniczejzgodnie z art.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa ta w zależności od stopnia zurbanizowania terenu prowadzona jest w skali 1:500, 1:1000 (dla obszarów wysoko zurbanizowanych) w skali 1:1000, 1:2000 (dla obszarów średnio zurbanizowanych) oraz 1:5000 w przypadku terenów o przeznaczeniu rolnym. W przypadku bardzo dużego zagęszczenia mapę zasadniczą prowadzi się w skali 1:250.zobacz w słowniku kupionej w Starostwie Powiatowym?
 • Dlaczego KAŻDY projekt powinien być zrealizowany na aktualnej mapie?
zobacz odpowiedzi na pytania

Zlecając geodecie uprawnionemu sporządzenie mapy do celów projektowych przygotuj informację o:

 • zakresie aktualizacji mapy,
 • danych lokalizujących przedmiot zlecenia (nazwa obrębu ewidencyjnego, arkusz mapy, numer działki lub adres),
 • warunkach przyłączeń wydane przez zarządcę poszczególnych sieci.

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Co mam zrobić gdy nie posiadam podkładu mapowego aby wrysować zakres opracowaniaobszar o konturze zamkniętym, w obrębie, którego została wykonana aktualizacja mapy zasadniczej i mapa nadaje się do projektowania obiektów budowlanych. Pojęcie bezpośrednio związane z mapą do celów projektowych.zobacz w słowniku mdcp?
zobacz odpowiedzi na pytania

Proces tworzenia mapy do celów projektowych:

uzgodnienie zakresu aktualizacji mapy do celów projektowych, ceny usługi oraz podpisanie zlecenia przez Zleceniodawcę, uregulowanie zaliczki w kwocie 30% wartości zlecenia (na poczet kosztów zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

01ikona

zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

02ikona

aktualizacja w terenie mapy zasadniczejczynność wykonywana zwyczajowo przez uprawnionego geodetę przy sporządzaniu mapy do celów projektowych. Polega ona na doprowadzeniu treści mapy zasadniczej znajdującej się w Powiatowym/Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją w terenie. Aktualizacja mapy wykonywana jest między innymi przez bezpośrednie pomiary terenowe.zobacz w słowniku

03ikona

w uzasadnionych przypadkach (wątpliwości co do istnienia / przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu) wykonanie wywiadu w instytucjach branżowych,

04ikona

sprawdzenie czy w zakresie aktualizacji mapy do celów projektowych istnieją projektowane sieci uzbrojenia terenu,

05ikona

sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z przeprowadzonymi pomiarami terenowymi i przekazanie jej do właściwego Miejskiego/Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

06ikona

kontrolna dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez dział weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

07ikona

Po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji i opłaceniu należnych opłat następuje odebranie z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrzonej klauzulami mapy do celów projektowych.

08ikona

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Zleciłem/am geodecie uprawnionemu sporządzenie mapy do celów projektowych. Kiedy mogę się spodziewać, że geodeta przystąpi do realizacji zlecenia.
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • W jaki sposób geodeta aktualizuje mapę zasadniczą?
 • Dlaczego geodeta aktualizuje mapę zasadniczą?
 • Dlaczego mapa do celów projektowychjest mapą powstałą na bazie mapy zasadniczej znajdującej się w zasobach Powiatowego/Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest mapą niezbędną w procesie budowlanym, szczególnie w momencie występowania o wydanie pozwolenia na budowę. Powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej geodezyjnymi pomiarami terenowymi.zobacz w słowniku powinna być aktualna i zgodna z sytuacją w terenie?
 • Czy jest możliwość wcześniejszego otrzymania mapy do celów projektowych, po pomiarach geodety w terenie a przez przekazaniem dokumentacji geodezyjnych do Ośrodka Geodezyjnego?
 • Czy wersja elektroniczna mapy do celów projektowych posiada pieczątki urzędowe?
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • W ilu egzemplarzach sporządza się mapę do celów projektowych?
 • Kiedy należy uregulować płatność za zleconą mapę do celów projektowych?
zobacz odpowiedzi na pytania

PanGeodeta w ramach zleconej mapy do celów projektowych STANDARDOWO, realizuje:

 • niwelacja terenu w zakresie opracowania mapy do celów projektowych (w wymiarze domku jednorodzinnego)
 • weryfikuje czy w zakresie opracowania mapy do celów projektowych występują projektowane sieci (dawne projekty ZUD)
 • uzgodnienia z projektantem opracowującym PZT zakresu pomiarów uzupełniających
 • pomiar kontrolny ścian frontowych sąsiednich budynków w zakresie opracowania mapy do celów projektowych, w celu określenia istniejącej linii zabudowy
 • pomiar kontrolny istniejącej zabudowy w sytuacji gdy mapa jest sporządzana pod przebudowę/rozbudowę budynków
 • uzupełnienie mapy do celów projektowych w zakresie jej opracowania o informacje zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (linie zabudowy, tereny o różnym przeznaczeniu, pomniki przyrody, strefy ochrony archeologiczne itp.) lub Decyzji o Warunkach Zabudowy
 • mapa do celów projektowych w wersji papierowej
 • mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej (plik Autocad) wraz z dołączonymi stylami linii, oraz niezbędnymi czcionkami

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy oprócz STANDARDOWEGO pakietu dotyczącego sporządzenia mapy do celów projektowych są jeszcze inne pakiety?
zobacz odpowiedzi na pytania
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas wykonania mapy pod projekt jest uzależniony od wielkości zakresu opracowania, stopnia skomplikowania terenu oraz sprawności działania administracji publicznej w danym powiecie. Przeciętny czas oczekiwania w powiecie oławskim:

 • domek jednorodzinny – 14-21 dni
 • przyłącza – 14-21 dni

Czas realizacji map do celów projektowych pod inwestycje liniowe, inwestycje kubaturowe oraz innego rodzaju inwestycje określany jest indywidualnie po przedłożeniu zakresu opracowania.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych określany jest indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego. Koszt określany jest z góry po przedstawieniu przez potencjalnego Zleceniodawcę zakresu opracowania mapy do celów projektowych, oraz określeniu ewentualnego dodatkowego zakresu prac (sugestie i wytyczne projektanta opracowującego PZT).

Kolejny krok
Kolejny krok
 • Wykonaliśmy dla Ciebie mapę do celów projektowych.
 • Polecimy Ci zaufanego architekta, projektanta, instalatora.

Z ich pomocą załatwisz sprawy związane z dokumentacją projektową. Mając gotowy projekt zgłoś się do nas – pomożemy Ci w kolejnym etapie budowy: