01ikona Wznowienia znaków granicznych, okazanie przebiegu granic, ustalenie przebiegu granic

Kupiłeś działkę i nie wiesz, gdzie są Twoje granice? Chcesz postawić ogrodzenie a boisz się wejść w konflikt z sąsiadami?
Będziesz potrzebował przeprowadzenia procedury okazania granic działki i ewentualnego wznowienia znaków granicznychprocedura geodezyjna realizowana w trybie §37, §38 oraz §39 Rozporządzenia w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków. zobacz w słowniku.
Powinieneś skontaktować się z firmą PanGeodeta, która zrealizuje całą procedurę w sposób formalny z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur prawnych.

Formalne okazanie granic działki odbywa się w obecności Zleceniodawcy oraz właścicieli wszystkich sąsiednich działek. Wybierając taką formę okazania granic oszczędzisz sobie w przyszłości kłopotów związanych ze źle postawionym ogrodzeniem działki.

Dzwoniąc do geodety miej przygotowane:

 • Dane lokalizujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki lub adres

Wznowienia granic

Etapy realizacji zlecenia:

 • Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania w siedzibie firmy PanGeodeta, w celu określenia zakresu prac, ceny usługi, podpisania zlecenia oraz uregulowania zaliczki w kwocie 30% wartości zlecenia (na poczet kosztów zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
 • Zgłoszenie przez geodetę uprawnionego pracy geodezyjnej w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Analiza dokumentów otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod kątem jej przydatności do realizacji zlecenia. Analiza dokumentów jest etapem prac kameralnych realizowanych w biurze.
 • Wizyta uprawnionego geodety na działce Zleceniodawcy celem dokonania niezbędnych pomiarów oraz weryfikacji przeanalizowanych dokumentów
 • Wtórna analiza dokumentów otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kontekście przeprowadzonego wywiadu terenowego oraz dokonanych pomiarów na działce Inwestora
 • Listowne zawiadomienie Inwestora oraz właścicieli działek sąsiednich o terminie przeprowadzenia formalnego okazania granic działki,
 • Przeprowadzenie w terenie przez geodetę uprawnionego, posiadającego kwalifikacje w zakresie II, czynności okazania oraz ewentualnego wznowienia znaków granicznych.
 • Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z czynności wznowienia znaków granicznych oraz okazania przebiegu granic i przekazanie jej do właściwego miejscowo Powiatowego / Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • kontrolna dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez dział weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania niż siedziba firmy PanGeodeta?
 • Czy podpisanie zlecenia na realizację zlecenia polegającego na okazaniu przebiegu granic jest jednoznaczne z natychmiastową wizytą geodety na działce?
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • Jakie dokumenty analizuje geodeta po otrzymaniu ich z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • Co wchodzi w skład pomiarów wykonywanych przez geodetę na działce Inwestora?
 • Otrzymałem list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru, informujący o okazaniu granic dwa dni po jego wysłaniu przez geodetę. Dlaczego muszę czekać na okazanie granic aż 3 tygodnie od dnia, kiedy geodeta wysłał zawiadomienia?
 • Ile mam sobie zarezerwować czasu w ciągu dnia okazania, aby uczestniczyć w jego pełnym wymiarze?
 • Czy okazanie granic jest ważne w sytuacji, gdy nie wszyscy właściciele działek pojawili się w dniu okazania granic działki?
 • Czy w dniu okazania granic działki należy mieć ze sobą dokument tożsamości?
 • Czy właściciel działki powinien we własnym zakresie złożyć w Starostwie Powiatowym jakieś dokumenty po zakończeniu czynności geodety związanych z okazaniem przebiegu granic działki?
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • Czy po zakończeniu procedury okazania przebiegu granic działki, geodeta powinien przekazać zleceniodawcy jakiś dokument?
zobacz odpowiedzi na pytania

PanGeodeta w ramach zleconego okazania przebiegu granic działki STANDARDOWO oferuje:

 • Wznowienie zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych
 • Zawiadomienie właścicieli działek sąsiednich o toczącej się procedurze okazania granic działkijest to pismo, w którym uprawniony geodeta wzywa zainteresowane strony, w tym właścicieli działek sąsiednich, do stawienia się na gruncie i udział w czynnościach, w których to uprawniony geodeta odpowiednio wznawia położenie znaków granicznych bądź przyjmuje granice działek do podziału. Zawiadomione strony w przesłanym zawiadomieniu zostają pouczone o skutkach niestawiennictwa na gruncie w wyznaczonym terminie. Zgodnie z powyższym osoby będące stronami postępowania zostaję poinformowane, iż nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.zobacz w słowniku
 • Okazanie w terenie przebiegu granic działki
 • Pomoc w wypełnieniu Wniosku o wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas przeprowadzenia czynności okazania granic działki jest uzależniony od kilku czynników:

 • Wielkości działki będącej przedmiotem zlecenia
 • Czasu oczekiwania na dokumenty urzędowe niezbędne do przeprowadzenia czynności okazania przebiegu granic działki
 • Otrzymania przez geodetę usprawiedliwienia od osoby będącej stroną postępowania, odraczającego termin okazania granic działki na gruncie

Przeciętny czas realizacji okazania granic działki w powiecie oławskim to 3-4 miesiące.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt realizacji zlecenia polegającego na okazaniu granic działki określany jest indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego i uzależniony jest od wielkości działki, ilości punktów granicznych oraz rodzaju i jakości dokumentów jakimi dysponuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Forma rozliczenia

Firma PanGeodeta pobiera należność za wykonaną usługę w dniu okazania granic działki, przed wypełnieniem przez Zleceniodawcę, z pomocą geodety, wniosku o wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Kolejny krok
Kolejny krok
 • Firma PanGeodeta zrealizowała dla Ciebie procedurę okazania granic nieruchomości

Możesz teraz z czystym sumieniem postawić ogrodzenie.

Jeżeli w przyszłości zdecydujesz się na podział tej działki i zwrócisz się ze zleceniem do nas, możesz liczyć na preferencyjne warunki finansowe.