01ikona Podziały nieruchomości

Posiadasz działkę i chcesz ją podzielić na mniejsze części?
Będziesz potrzebował geodety, który przeprowadzi taką procedurę. Zleć podział firmie PanGeodeta.

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji tego rodzaju zleceń. Gwarantujemy solidność, rzetelność i indywidualne podejście do zlecenia.

Dzwoniąc do geodety miej przygotowane:

 • dane lokalizujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki lub adres
 • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomościto opracowanie składające się z mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości oraz wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Właściciel bądź użytkownik wieczysty zainteresowany podziałem działki sporządza go na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej. Mapa powinna być uzupełniona o niezbędne dla projektu elementy zagospodarowania. zobacz w słowniku LUB
 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegodo dokument wydawany przez Urząd Gminy, na wniosek zainteresowanej strony, będący uwierzytelnioną kopią obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W ramach zamówienia Urząd Gminy udostępnia część tekstową MPZP (wypis) oraz część graficzną (wyrys). Dokumenty są wydawane dla działki będącej przedmiotem wniosku.zobacz w słowniku bądź Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenujest to decyzja ustalająca warunki zagospodarowania działki w sytuacji, gdy na danym terenie nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego... zobacz w słowniku (jeżeli takowa została wydana) dla działki będącej przedmiotem podziału

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości?
 • Na jakiej podstawie Urząd Gminy wydaje ww. Postanowienie?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu wniosku do Urzędu Gminy?
 • Kto może pomóc (wyręczyć) właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) działki w sporządzeniu wniosku oraz mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości?
 • Czy firma PanGeodeta pomaga w uzyskaniu POZYTYWNEGO Postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości?
 • Skąd uzyskam Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)?
 • Do czego geodecie jest potrzebny Wypis i Wyrys z MPZP?
 • Co to jest Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu?
zobacz odpowiedzi na pytania
Podziały nieruchomości

Etapy realizacji zlecenia:

 • Uzgodnienie dogodnego terminu spotkania w siedzibie firmy PanGeodeta, w celu określenia kształtu podziału, ceny usługi, podpisania zlecenia, uregulowanie zaliczki w kwocie 30% wartości zlecenia (na poczet kosztów zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia koncepcji podziału działki)
 • Zgłoszenie przez geodetę uprawnionego pracy geodezyjnej w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Sporządzenie w imieniu ZLECEDNIODAWCY wstępnego projektu podziału nieruchomości (mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości oraz wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości)
 • Złożenie w Gminie, właściwej ze względu na położenie działki podlegającej podziałowi, w imieniu ZLECENIODAWCY, kompletu dokumentów, celem wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.
 • Analiza dokumentów dotyczących przebiegu granic, przygotowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po uzyskaniu pozytywnego Postanowienia Opiniującego Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości
 • Wizyta uprawnionego geodety na działce Zleceniodawcy podziału w trakcie której geodeta:
  1. przeprowadza wywiad terenowy
  2. odszukuje istniejącą pierwotną osnowę geodezyjną
  3. odszukuje istniejącą obowiązującą osnowę 3 klasy
  4. odszukuje istniejące znaki graniczne
  5. dokonuje pomiarów terenowych niezbędnych szczegółów terenowych
 • Prace analityczne i kameralne przeprowadzane przez geodetę w biurze
 • Geodeta zawiadamia zainteresowane strony, w tym właściciela działki podlegającej podziałowi oraz właścicieli działek sąsiednich o terminie okazania na gruncie granic działki podlegającej podziałowi
 • W wyznaczonym terminie geodeta przeprowadza na gruncie, w obecności przybyłych stron, czynności przyjęcia granic działki podlegającej podziałowi. Z czynności tych geodeta sporządza Protokół z czynności przyjęcia granic działki podlegającej podziałowi.
 • Kontrolna dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez dział weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • Po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji i opłaceniu należnych opłat następuje odebranie z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrzonych klauzulami projektów podziału nieruchomości

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania niż siedziba firmy PanGeodeta?
 • Co powinienem / powinnam zabrać ze sobą na spotkanie z geodetą uprawnionym?
 • Czy oprócz Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego będę musiał / musiała dostarczyć geodecie jeszcze inne dokumenty?
 • W jakim celu należy dostarczyć geodecie Uproszczony Wypis z Rejestru Gruntówjest to dokument wydawany przez Ewidencję Gruntów i Budynków, zawierający szczegółowe informacje o nieruchomości. Stanowi niezbędny załącznik do wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (inaczej zgody na wykonanie podziału nieruchomości).zobacz w słowniku, Odbitkę z Mapy Ewidencyjnejzwana również mapą katastralną, to opracowanie kartograficzne, utworzone na podstawie zbiorów Ewidencji Gruntów i Budynków, zawierające w swojej treści informacje o działkach, budynkach, użytkach gruntowych, konturach klasyfikacyjnych. Odbitka z mapy ewidencyjnej stanowi jeden z załączników do wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępnym projekt podziału nieruchomości (inaczej zgody na wykonanie podziału nieruchomości). zobacz w słowniku oraz Odpis z Księgi Wieczystejjest to dokument wydawany przez Sąd Wieczystoksięgowy obrazujący stan prawny nieruchomości. Zawartość Księgi Wieczystej podzielona jest na działy:zobacz w słowniku?
 • Gdzie mogę zakupić Odpis z Księgi Wieczystej?
 • Gdzie można zakupić Uproszczony Wypis z Rejestru Gruntów oraz odbitkę z mapy ewidencyjnej?
 • Czy istnieje możliwość, aby sprawy formalne związane z zamówieniem Uproszczonego Wypisu z Rejestru Gruntów, Mapy Ewidencyjnej oraz odpisu z KW zlecić geodecie?
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • Co to jest wstępny projekt podziału nieruchomości i kto go wykonuje?
 • Czym jest Postanowienie Opiniujące Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości i czego dotyczy?
 • Dlaczego Gmina może sprzeciwić się realizacji podziału nieruchomości?
 • Urząd Gminy nie wyraził zgody na przeprowadzenie podziału. Czy można jeszcze coś zrobić?
 • Czy Zleceniodawca podziału powinien być obecny w trakcie wizyty geodety na gruncie?
 • Co geodeta analizuje po przeprowadzeniu pomiarów w terenie?
 • W jaki sposób geodeta zawiadamia zainteresowane strony o terminie okazania granic?
 • Czy obowiązkowa jest obecność na gruncie w dniu okazania granic działki?
 • Na jaki adres geodeta wysyła zawiadomienia o okazaniu przebiegu granicprocedura geodezyjna realizowana w trybie §37, §38 oraz §39 Rozporządzenia w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków.zobacz w słowniku?
 • Czy geodeta ma prawo wylegitymować strony przybyłe na przyjęcie granic?
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • Kiedy należy uregulować płatność za wykonany podział nieruchomości?
 • Czy odebranie od geodety projektów podziału nieruchomości jest jednoznaczne z zakończeniem podziału nieruchomości?
 • Czy po wydaniu Pozytywnej Decyzji Zatwierdzającej Projekt Podziału Nieruchomości właściciel działki może kupić w Ewidencji Gruntów i Budynków, Wypis i Wyrys potrzebny do transakcji kupna-sprzedaży?
zobacz odpowiedzi na pytania

W ramach zlecenia firma PanGeodeta oferuje:

 • Sporządzenie wniosku o wydanie Postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (opcjonalnie na życzenie klienta)
 • Sporządzenie mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości (opcjonalnie na życzenie klienta)
 • Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości i wszelkie czynności z tym związane
 • Sporządzenie Wniosku o Zmianę Danych w Ewidencji Gruntów i Budynków (opcjonalnie na życzenie klienta)
 • Sporządzenie wniosku o wydanie Decyzji Zatwierdzającej Projekt Podziału Nieruchomości (opcjonalnie na życzenie klienta)

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy jest możliwość zlecenia geodecie wszystkich czynności związanych z podziałem działki, również tych do których zobligowany jest właściciel (użytkownik wieczysty)?
zobacz odpowiedzi na pytania

Posiadamy doświadczenie w realizacji podziałów w następujących TRYBACH:

 • Rolnympodział działki, realizowany na terenach przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na cele rolne lub w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wykorzystywanych na cele rolne. Zgodnie z literą prawa minimalna powierzchnia działki wydzielanej na cele rolne to 0,3000ha. zobacz w słowniku
 • UoGN (Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami)
 • Art.95 UoGN
 • ZRID
 • Specustawa Gazowa