04ikona Wykazy synchronizacyjne

Dostałeś zawiadomienie z Ksiąg Wieczystych o wyjaśnieniu rozbieżności w powierzchni działki?
A może nie zgadza się numer działki w dziale I Księgi Wieczystej?

Firma PanGeodeta posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie pozwalające na sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, w tym sporządzeniu dokumentacji, na podstawie której dokonywane są wpisy oraz sprostowania w treści Działu I Ksiąg Wieczystych znajdujących się w Sądach Wieczystoksięgowych.

Z założenia każda działka powinna mieć uregulowany stan prawny. Oznacza to nie mniej ni więcej, iż treść znajdująca się w Zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków powinna się zgadzać z treścią w Księgach Wieczystych.
Ewidencja Gruntów i Budynków to rejestr publiczny gromadzący przede wszystkim dane przedmiotowe o gruntach, budynkach oraz lokalach.
Podstawowym źródłem informacji o podmiotach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi gruntów są Księgi Wieczyste.
Oba rejestry tzn. Ewidencja Gruntów i Budynków oraz Księgi Wieczyste wymieniają się wzajemnie gromadzonymi informacjami. Księgi Wieczyste dostarczają Ewidencji Gruntów i Budynków informacji o podmiotach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi gruntów. Ewidencja Gruntów i Budynków dostarcza Księgom Wieczystym informacji o gruntach, budynkach oraz lokalach, czyli ogólnie mówiąc przekazuje informacje przedmiotowe z prowadzonych rejestrów.
Może się tak zdarzyć, iż dane przedmiotowe znajdujące się w dziale I Księgi Wieczystej zawierają błędy lub są nieaktualne.
Firma PanGeodeta sporządza dokumenty w formie WYKAZÓW SYNCHRONIZACYJNYCH korygujące błędne informacje znajdujące się w dziale I Księgi Wieczystej.

W ramach Wykazu Synchronizacyjnego korygujemy zapisy działu I Księgi Wieczystej dotyczące:

  • Numerów działek
  • Powierzchni działek
Wykaz synchronizacyjny to dokument, którego celem jest doprowadzenie do zgodności zapisów działu I Księgi Wieczystej z informacjami znajdującymi się w zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków.

Rozbieżności w treści działu I Księgi Wieczystej oraz Ewidencji Gruntów i Budynków wynikają z:

  • W Księgach Wieczystych nie zostały ujawnione informacje związane z podziałem działki lub połączeniem kilku działek w jedną
  • Przedmiotowa działka uległa ponownym pomiarom w rezultacie czego zaistniała konieczność zmiany jej powierzchni.

Do niedawna powierzchnie działek w Ewidencji Gruntów i Budynków podawane były z dokładnością do 1 ara (1ar=100m2). Na tą chwilę podstawową jednostką powierzchni stosowaną dla potrzeb Ewidencji Gruntów i Budynków jest 1m2. Obecnie geodeta w wyniku pomiarów terenowych działki określa jej nową powierzchnię z dokładnością do 1m2. Informacje o zaistniałych zmianach wprowadzane są do rejestru publicznego jakim jest Zasób Ewidencji Gruntów i Budynków. Często zdarza się, iż informacja o sprostowanej powierzchni nie trafia do Ksiąg Wieczystych. Jeżeli zauważyłeś / zauważyłaś taką rozbieżność w treści własnej księgi wieczystej zwróć się do firmy PanGeodeta. Sporządzimy wykaz synchronizacyjny korygujący błędną powierzchnię znajdującą się w dziale I Księgi Wieczystej.

Drugim bardzo często spotykanym przypadkiem jest fakt nieujawnienia w dziale I Księgi Wieczystej zrealizowanego podziału działki. Udając się do notariusza celem sprzedaży lub przekazania darowizny musimy posiadać aktualny odpis z Księgi Wieczystej. Treść Księgi Wieczystej musi być zgodna z Wypisem i Wyrysem zakupionym w Ewidencji Gruntów i Budynków. Problem pojawia się w sytuacji, gdy zależy nam na czasie a z dokumentów wynika, iż w dziale I Księgi Wieczystej nie ma działki, którą chcemy sprzedać (darować), gdyż nie został ujawniony wcześniej zrealizowany podział. Warto zadbać o to zawczasu, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów w sytuacji, gdy czas nie będzie grał na naszą korzyść. Firma PanGeodeta bazując na swoim dużym doświadczeniu sporządzi wykaz synchronizacyjny na podstawie którego będzie można wprowadzić zmiany w dziale I Księgi Wieczystej związane ze zrealizowanym podziałem działki.