07ikona Zasady etyki zawodowej
ZASADY OGÓLNE

§1

 • Każdy geodeta zobowiązany jest do przestrzegania współżycia społecznego, obowiązującego prawa, uczciwości w działaniu oraz stałej dbałości o godność osobistą, szczególnie zaś podczas wykonywania czynności zawodowych i społecznych. Postępowanie geodety, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywania przezeń czynności zawodowych i społecznych, będzie uważane za naruszenie norm etyczno-zawodowych naruszających normy niniejszego Kodeksu.
 • Jeżeli w niniejszym Kodeksie jest mowa o geodecie, rozumie się pod tym: geodeta członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich.§2
Najważniejszym moralnym nakazem geodety jest rzetelność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu czynności zawodowych. Każda czynność zawodowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i prawnymi, które mają wpływ na wykonywaną robotę geodezyjną.§3
Geodeta podczas wykonywania czynności zawodowych powinien kierować się zasadą bezstronności w wykonywaniu powierzonych robót geodezyjnych.§4
Geodeta nie powinien podejmować czynności zawodowych w sytuacji, kiedy zakazują tego obowiązujące przepisy prawa lub stwarzałoby to podejrzenie stronniczości.§5
Geodeta ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu w związku z wykonywaniem zawodu. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej lub karnej na zasadach określonych odpowiednio przez prawo cywilne lub karne.
WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

§6

 • Geodeta czynności zawodowe winien wykonywać według najlepszej wiedzy fachowej i z należytą starannością.
 • Geodeta winien ze szczególną wnikliwością analizować materiały i dokumenty dotyczące zleconych robót i zachować przy ich wykonywaniu całkowitą bezstronność.
 • Geodeta w wykonywaniu czynności zawodowych jest niezawisły, tzn. żadne okoliczności pozaprawne lub inne, nie mające związku z obiektywnie ocenionym stanem faktycznym sprawy, nie mogą wpływać na opinię techniczno-prawną i postępowanie geodety.
 • Otrzymane polecenia nie zwalniają geodety od obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej.§7

 • Geodeta winien doskonalić stale swoją wiedzę zawodową i dbać o to aby na bieżąco wprowadzać osiągnięcia naukowe i techniczne do wykonywanego przez siebie zawodu.
 • Geodeta przy wykonywaniu czynności zawodowych nie powinien okazywać swojego osobistego stosunku do osób, których te czynności dotyczą.§8
Na Geodecie ciąży również obowiązek zachowania tajemnicy odnośnie faktów, danych i informacji otrzymanych w trakcie czynności zawodowych.

§9

 • Geodeta powinien troszczyć się o należyte kształtowanie społecznej opinii o zawodzie, tzn. dbać aby w trakcie wykonywania czynności zawodowych nie narazić reputacji Stowarzyszenia, środowiska zawodowego i swojej własnej.
 • Geodeta obowiązany jest powstrzymywać się od nieuczciwej konkurencji.
 • Geodeta nie może odmówić udzielenia swojemu zleceniodawcy pełnych wyjaśnień dotyczących zleconej roboty, sposobów jej wykonania oraz wszelkich uwarunkowań prawnych ciążących na danym zleceniu.§10
Geodeta jako autor opracowania dokumentacji może przy swoim nazwisko podać przynależność do Stowarzyszenia.


ZASADY POSTĘPOWANIA GEODETY JAKO BIEGŁEGO LUB UPRAWNIONEGO PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI

§11
W postępowaniu sądowym lub postępowaniu przed organem orzekającym, gdzie geodeta występuje jako biegły lub świadek na okoliczności wykonywanej roboty geodezyjnej, obowiązany jest złożyć informację w zakresie opinii technicznej i prawnej. Jeśli jego zeznanie miałoby być objęte tajemnicą państwową, wówczas powinien o tym poinformować sąd lub organ orzekający.

 • Geodeta winien wykazywać opanowanie, takt i umiar nawet w wypadku niewłaściwego zachowania się osób biorących udział w postępowaniu.
 • Geodeta winien dbać o to, aby nie naruszać godności osób biorących udział w postępowaniu.


ZASADY ZACHOWANIA SIĘ GEODETY W SPOŁECZNOŚCI SGP

§13

 • Stosunki między geodetami powinny być oparte o wzajemną lojalność i koleżeństwo.
 • Geodeta winien zwrócić uwagę koledze na jego naganne zachowanie, w szczególności naruszające zasady niniejszego Kodeksu. Jeżeli okaże się, że zwrócenie uwagi nie odnosi pożądanego skutku, wówczas czyniący tę uwagę winien zawiadomić o tym Sąd Koleżeński, który w zależności od rodzaju przewinienia podejmie odpowiednie działania na podstawie niniejszego Kodeksu i regulaminu swego działania oraz zastosuje odpowiednie rygory dyscyplinarne, zgodnie ze Statutem SGP.§14

 • Geodeci powinni udzielać sobie pomocy w pracy zawodowej.
 • Geodeci winni darzyć szczególnym szacunkiem kolegów seniorów i rencistów, a w razie potrzeby służyć pomocą koleżeńską i materialną.§15
W razie potrzeby udzielania opinii technicznej, uprzednio wydanej w tej sprawie przez innego geodetę, autor następnej opinii winien porozumieć z autorem poprzedniej, w szczególności w przypadku wydania opinii odmiennej. Pod żadnym pozorem nie wolno używać wyrażeń naruszających godność autora poprzedniej opinii i jego dobrego imienia oraz jego kwalifikacji zawodowych.§16
Geodeta, który kieruje pracą młodszego kolegi, powinien przekazywać mu swą wiedzę i doświadczenie oraz kształtować jego postawę w duchu etyki zawodowej.§17
Opinia o pracy zawodowej geodety, oceniająca jego pracę, powinna być rzeczowa, obiektywna i ewentualnie poprzedzona wysłuchaniem zainteresowanego.§18
Publiczne negatywne wypowiadanie się przez geodetę o pracy zawodowej innego geodety jest niedopuszczalne, chyba, że wynika z obowiązku lub uprawnień służbowych.

§19

 • W razie sporu między geodetami należy przede wszystkim wyczerpać możliwości załatwienia go w drodze polubownej lub za pośrednictwem właściwych organów Stowarzyszenia.
 • Skarga na innego geodetę może być kierowana tylko do właściwych organów Stowarzyszenia.§20
Wszelkie spory wynikłe między geodetami na tle postanowień niniejszego Kodeksu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy organ statutowy SGP. Geodeta nie powinien podejmować działań mających na celu pozbawianie innego członka Stowarzyszenia możliwości wykonywania zawodu lub piastowania funkcji w organach statutowych Stowarzyszenia, chyba, że podjęcie takich działań wynika z niniejszego Kodeksu.

§21

 • Geodeta obowiązany jest dokładać należytej staranności przy pełnieniu powierzonej mu funkcji w SGP i przyczyniać się do zrealizowania zadań Stowarzyszenia.
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu wymaga uzasadnienia ze strony zainteresowanego członka SGP.§22
Członek organu SGP nie może powierzonej mu funkcji wykonywać dla korzyści własnej lub osób sobie bliskich.

§23

 • Geodeta powinien bezstronnie wykonywać powierzoną mu funkcję w organach stowarzyszeniowych.
 • Wiadomości uzyskane przez geodetów pełniących funkcję w organach statutowych Stowarzyszenia nie mogą być wykorzystywane do celów pozastatutowych lub w sposób sprzeczny ze Statutem.§24
Geodeta pełniący funkcję w organach statutowych Stowarzyszenia zobowiązany jest dbać o zachowanie powagi podczas wykonywania czynności łączących się z pełnioną funkcją.

§25

 • Geodeta obowiązany jest stosować się do uchwał organów statutowych Stowarzyszenia.
 • Każdy geodeta powinien współdziałać z organami statutowymi Stowarzyszenia w sprawach objętych Statutem.§26

 • Geodeta obowiązany jest stawiać się na wezwanie organu statutowego Stowarzyszenia. Jeżeli takiego wezwania nie może wykonać swoją nieobecność powinien niezwłocznie usprawiedliwić.
 • Geodeta obowiązany jest udzielić pełnych i zgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień organowi statutowemu, który zwróci się z zapytaniem dotyczącym sprawy będącej przedmiotem rozpoznania przez ten organ w ramach statutowych kompetencji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27
W sprawach nie objętych niniejszym Kodeksem geodeta powinien kierować się zasadami sformułowanymi w uchwałach organów statutowych Stowarzyszenia, orzecznictwa sądów koleżeńskich oraz dobrymi zwyczajami przyjętymi przez środowisko geodezyjne.§28
Geodeta nie może usprawiedliwiać swojego nagannego postępowania nieznajomością Statutu SGP, niniejszego Kodeksu lub orzeczeń sądów koleżeńskich.§29
Niniejszy Kodeks Etyki zawodowej uchwalił XXXII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu, w dniu 12 maja 1995 r.