02ikona Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu

Posiadasz firmę zajmującą się wykonawstwem sieci uzbrojenia terenu?
Potrzebujesz sprawdzonego geodety?

Firma PanGeodeta podejmie współpracę z wykonawcami każdej sieci uzbrojenia terenu.
Posiadamy uprawnienia geodezyjne niezbędne do realizacji prac związanych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Posiadamy duże doświadczenie w OBSŁUGACH:

 • Sieci gazowych niskiego ciśnienia
 • Sieci gazowych średniego oraz wysokiego ciśnienia
 • Sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia
 • Sieci elektroenergetycznych średniego napięcia
 • Sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 • Sieci wodociągowych
 • Sieci ciepłowniczych
 • Sieci telekomunikacyjnych
 • Sieci kanalizacyjnych

Dodatkowo poza wymienionymi powyżej, realizowaliśmy prace związane z budową ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury związanej z zasilaniem torowisk tramwajowych na terenie Miasta Wrocławia.

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze oraz w opracowaniu powykonawczej dokumentacji numerycznej niezbędnej do odbioru gazociągów wysokiego ciśnienia u operatora gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia - Gaz-System.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu

W ramach zlecenia firma PanGeodeta oferuje:

 • Opracowanie projektu do wytyczenia sieci uzbrojenia terenu (prace analityczne oraz kameralne realizowane w biurze),
 • Geodezyjne wytyczenie przebiegu projektowanych sieci w terenie,
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu realizowana po ułożeniu w wykopie przed ich zasypaniem,
 • Sporządzenie szkicu pomiarowego zawierającego wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji (wg wymagań zarządów branżowych sieci uzbrojenia terenu),
 • Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • Wystawienie oświadczenia geodety o zgodności zrealizowanej inwestycji z projektem budowlanym oraz wydaną Decyzją Pozwolenie na Budowę
 • Dokonanie wszelkich niezbędnych wpisów w dzienniku budowy

Dodatkowo na specjalne zamówienie realizujemy opracowania numeryczne dla instytucji branżowych (np. MPWiK Wrocław) zgodnie ze specyfikacją branżową.

Etapy realizacji zlecenia:

 • Przyjęcie zlecenia oraz uzgodnienie warunków współpracy,
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej we właściwym miejscowo Powiatowym lub Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Przygotowanie danych niezbędnych do wytyczenia projektu uzbrojenia terenu,
 • Wytyczenie w terenie przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
 • Sporządzenie szkiców tyczenia oraz dokonanie niezbędnych wpisów w dzienniku budowy,
 • Sukcesywne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu realizowane etapowo, każdorazowo po ułożeniu sieci w wykopie a przed jej zasypaniem,
 • Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru w Nadzorze Budowlanym,
 • Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru zrealizowanej sieci u zarządcy sieci uzbrojenia terenu (Gazownia, Zakład Energetyczny, Zakład Gospodarki Komunalnej itd.),
 • Przekazanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Dokonanie wpisu w dzienniku budowy informującego o przeprowadzonym pomiarze powykonawczym,
 • Wystawienie oświadczenia o zgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z projektem budowlanym oraz Decyzją Pozwolenie na Budowę,
 • Dostarczenie Zamawiającemu kompletu niezbędnej dokumentacji powykonawczej.
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas realizacji zlecenia jest uzależniony od wielkości oraz złożoności zlecenia.
Firma PanGeodeta bierze udział w każdym etapie budowy, na bieżąco tycząc oraz mierząc realizowane sieci uzbrojenia terenu.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt realizacji zlecenia jest uzależniony od:

 • ilości przyłączy
 • długości przyłączy
 • długości sieci uzbrojenia terenu
 • złożoności zlecenia tzn. ilości przyjazdów geodety uprawnionego na budowę