05ikona Wojkowice – sporządzenie mapy do celów projektowych

Wykonano mapę do celów projektowych, zleconą przez architekta dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina. W ramach prac terenowych uzupełniono nieaktualną mapę zasadniczą, dokonując pomiarów fundamentu, przepustu, wjazdu na wewnętrzną drogę dojazdową, rowu oraz rzędnych wysokości na działce. W ramach prac dodatkowych dokonano pomiarów wysokości kalenicy oraz okapów w istniejącym budynku gospodarczym. Bazując na wykonanych pomiarach terenowych uaktualniono mapę zasadniczą, wniesiono treść Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydano architektowi aktualną mapę do celów projektowych. Opracowanie przekazano Zleceniodawcy w formie cyfrowej (plik AutoCAD) oraz papierowej poświadczonej stosownymi klauzulami przez Powiatowy Zakład Katastralny.

powrót go galerii realizacji