06ikona FAQ - Pytania i odpowiedzi

FAQ to dział, który powstał jako odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania, płynące ze strony naszych Klientów. Z uwagi na fakt, iż dział ten niesie ze sobą dużą dawkę wiedzy, postanowiliśmy podzielić go na grupy tematyczne odpowiadające realizowanym asortymentom prac.
FAQ pozostawiamy jako otwarty rozdział strony www.PanGeodeta.pl. Oczekujemy na dalsze pytania oraz sugestie.

Kliknij w pytanie aby zobaczyć odpowiedź

Mapy do celów projektowych

 • Czy mogę zrealizować projekt przyłącza na mapie zasadniczej kupionej w Starostwie Powiatowym?
  Odp. Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, można sporządzić projekt przyłącza na mapie zasadniczej zakupionej w Starostwie Powiatowym. Trzeba jednak pamiętać, iż zakupiona w ten sposób mapa zasadnicza może być mapą nieaktualną i w swej treści nie odpowiadać rzeczywistości.
 • Dlaczego KAŻDY projekt powinien być zrealizowany na aktualnej mapie?
  Odp. Projektowanie na aktualnej mapie zasadniczej gwarantuje, iż realizowana inwestycja nie będzie kolidowało z istniejącą sytuacją terenową. Poniesione koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, czyli zaktualizowanej mapy zasadniczej, pozwolą zaoszczędzić czas, pieniądze oraz nerwy w sytuacji pojawienia się potencjalnych kolizji.
 • Co mam zrobić, gdy nie posiadam podkładu mapowego, aby wrysować zakres opracowania mdcp?
  Odp.: Jeżeli nie posiadasz żadnej mapy, aby wrysować zasięg opracowania mapy do celów projektowych skorzystaj z ogólnie dostępnych, bezpłatnych serwisów mapowych:
  1. google.com/maps
  2. zgkikm.wroc.pl
  3. wroclaw.pl
  4. wrosip.pl
  5. olawski.e-mapa.net
  6. olesnicaolesnicki.e-mapa.net
  7. strzelinski.e-mapa.net
  8. opolski.e-mapa.net
  9. trzebnicki.e-mapa.net
  10. geoportal.wroclaw.pl
  11. opolski.e-mapa.net
  12. nyski.e-mapa.net
  13. namyslowski.e-mapa.net
 • Zleciłem/am geodecie uprawnionemu sporządzenie mapy do celów projektowych. Kiedy mogę się spodziewać, że geodeta przystąpi do realizacji zlecenia.
  Odp. Geodeta po zgłoszeniu pracy geodezyjnej w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uzgadnia z Urzędem zakres dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia / oczekuje na przygotowanie przez urząd materiałów i licencji niezbędnych do realizacji zlecenia. Okres oczekiwania na komplet dokumentów potrzebnych do sporządzenia mapy do celów projektowych wynosi od 10 do 30 dni w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia oraz jego lokalizacji.
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Tak. Geodeta przed otrzymaniem niezbędnej dokumentacji do realizacji zlecenia ponosi koszty wydania przez Urząd dokumentów wraz z licencjami uprawniającymi do wykorzystania ich do tego konkretnego zlecenia.
 • W jaki sposób geodeta aktualizuje mapę zasadniczą?
  Odp. Geodeta po zgłoszeniu w Ośrodku Geodezyjnym pracy geodezyjnej otrzymuje w ramach zlecenia niezaktualizowaną mapę zasadniczą. W ramach sporządzenia mapy do celów projektowych geodeta uprawniony przeprowadza w terenie, w zakresie opracowania mapy do celów projektowych, wywiad terenowy a następnie dokonuje pomiarów szczegółów terenowych brakujących na mapie zasadniczej.
 • Dlaczego geodeta aktualizuje mapę zasadniczą?
  Odp. Geodeta poprzez aktualizację mapy zasadniczej doprowadzą mapę do jej aktualności oraz do zgodności ze stanem faktycznym w terenie.
 • Dlaczego mapa do celów projektowych powinna być aktualna i zgodna z sytuacją w terenie?
  Odp. Mapa do celów projektowych to inaczej zaktualizowana mapa zasadnicza opatrzona pieczęciami oraz podpisem geodety uprawnionego a także pieczęciami oraz adnotacjami urzędowymi. Mapa do celów projektowych jest szczególnym rodzajem mapy, który rozpoczyna proces inwestycyjny. Jej aktualność jest rzeczą fundamentalną i gwarantuje, iż przyszła inwestycja nie będzie kolidowała z istniejącą sytuacją terenową.
 • Czy jest możliwość wcześniejszego otrzymania mapy do celów projektowych, po pomiarach geodety w terenie a przez przekazaniem dokumentacji geodezyjnych do Ośrodka Geodezyjnego?
  Odp. Tak, istnienie taka możliwość. PanGeodeta po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą sporządzenia mapy do celów projektowych lub jego projektantem, przekaże w ramach zlecenia na wskazany adres e-mail elektroniczną wersję wykonanej mapy do celów projektowych (format dwg – Autocad).
 • Czy wersja elektroniczna mapy do celów projektowych posiada pieczątki urzędowe?
  Odp. Nie, wersja elektroniczna mapy do celów projektowych nie jest opatrywana elektronicznym odpowiednikiem stempla urzędowego. Każdorazowo wersja papierowa mapy do celów projektowych stanowi załącznik projektu jako dowód wykonania mapy do celów projektowych, oraz przyjęcia jej do zasobów ośrodka.
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  Odp. Dokumentacja sporządzona przez geodetę weryfikowana jest przez Inspektorów pod kątem rzetelności i zgodności z aktualnymi i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Dział weryfikacji kontroluje dokumentację niezwłocznie po jej otrzymaniu. W praktyce jest to okres uzależniony od ilości rozpatrywanych spraw.
 • W ilu egzemplarzach sporządza się mapę do celów projektowych?
  Odp. Ilość sporządzonych egzemplarzy mapy do celów projektowych jest ustalana na etapie przyjęcia zlecenia na sporządzenie mapy do celów projektowych i zależy od preferencji Zleceniodawcy.
 • Kiedy należy uregulować płatność za zleconą mapę do celów projektowych?
  Odp. W przypadku pojedynczego zlecenia dniem płatności jest dzień odbioru mapy. W przypadku stałego zleceniodawcy (np. projektant) wystawiamy fakturę z odroczonym terminem płatności po uprzednich indywidualnych ustaleniach.
 • Czy oprócz STANDARDOWEGO pakietu dotyczącego sporządzenia mapy do celów projektowych są jeszcze inne pakiety?
  Odp. Pakiet STANDARDOWY zawiera niezbędne minimum potrzebne do prawidłowego projektowania. Z uwagi na różnorodność oraz różny stopień skomplikowania pomiarów dodatkowych, są one wyceniane indywidualnie dla każdego zlecenia.
 • Czy można użyć mapy zasadniczej zamiast mapy do celów projektowych?
  Odp. W procesie inwestycyjnym, gdzie wymagane jest wydanie pozwolenia na budowę, konieczne jest wykonanie mapy do celów projektowych.
 • Czy mapa do celów projektowych posiada swoją ważność?
  Odp. Mapa do celów projektowych jest ważna tak długo jak długo jest aktualna w zakresie opracowania.
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy mapa do celów starci ważność?
  Odp. W momencie, gdy w zakresie opracowania mapy do celów projektowych powstaną nowe obiekty budowlane, nowe sieci lub zostaną uzgodnione nowe projekty w Starostwie Powiatowym mapa traci swoją ważność i należy sporządzić nową, uaktualnioną o nową treść mapę do celów projektowych.
 • Jak się ustrzec przedwczesnej utraty ważności mapy do celów projektowych?
  Odp. Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych należy zlecić w momencie, gdy będzie ona naprawdę potrzebna. Nie wykonujemy map na przysłowiowy zapas.
 • Czy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można kupić mapę do celów projektowych?
  Odp. Nie, w PODGiK-u nie można zakupić gotowej mapy do celów projektowych. Sporządzenie mapy do celów projektowych należy zlecić uprawnionemu geodecie, który wykona ją na podstawie mapy zasadniczej, wzbogacając jej treść pomiarami terenowymi. W konsekwencji niniejszych pomiarów, nie zawsze aktualna mapa zasadnicza będąca w zasobach PODGiK, uzyska rangę aktualnej mapy do celów projektowych.
 • Czy jest minimalny rozmiar zakresu opracowania mapy do celów projektowych?
  Odp. Zakres opracowania mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie) powinien obejmować obszar przyszłej inwestycji oraz teren przyległy w pasie co najmniej 30 metrów.
 • Jaki zakres opracowania mapy do celów projektowych dla budowy domu jednorodzinnego?
  Odp. Zakres opracowania mapy do celów projektowych powinien obejmować działkę przyszłego zamierzenia inwestycyjnego wraz z pasem drogowym przyległym do działki w celu prawidłowego zaprojektowania przyłączy/mediów do budynku.
 • W drodze przyległej do mojej działki nie ma sieci uzbrojenia terenu. Jak mam określić zakres sporządzenia mapy do celów projektowych. Co mam zrobić?
  Odp. W sytuacji, gdy w drodze przyległej do działki Inwestora nie ma sieci uzbrojenia terenu, należy sporządzić mapę do celów projektowych obejmującą swym zakresem nie tylko działkę, na której ma powstać budynek. Wykonujemy wówczas mapę do celów projektowych o szerszym zasięgu, prowadząc zakres opracowania zazwyczaj do najbliższej drogi, w której takowe media są dostępne. Każdorazowo jednak należy miejsce podłączenia uzgodnić z Instytucjami Branżowymi zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu.
 • Czy można pracować na skanie mapy do celów projektowych?
  Odp. Tak, istnieje taka możliwość. Na wyraźne życzenie klienta papierową wersję mapy do celów projektowych można zeskanować, poddać procesowi kalibracji oraz odpowiednio zlokalizować w pliku Autcada. Zwyczajowo klient otrzymuje mapę do celów projektowych w wersji wektorowej zapisaną w formacie Autocada.
 • Chcę zlokalizować swój przyszły budynek w odległości 4 metrów od granicy (w przypadku ściany z oknami) oraz 3 metrów (w przypadku ściany bez okien). Czy ma to wpływa na zleconą mapę do celów projektowych?
  Odp. Tak, lokalizowanie budynków w minimalnych, dopuszczalnych odległościach od granic działki (tzw. ostrych), obliguje geodetę do sporządzenia mapy do celów projektowych, po wcześniejszej analizie dokumentów dotyczących przebiegu granic działki oraz położenia punktów granicznych.
 • Czy analiza granic wykonywana przy sporządzaniu mapy do celów projektowych ma wpływa na cenę mapy do celów projektowych?
  Odp. W sytuacji, gdy projektowany budynek będzie lokalizowany w minimalnych dopuszczalnych odległościach od granic działki, geodeta musi przeanalizować dokumenty dotyczące przebiegu granic działki. W sytuacji, gdy granice działki nie były uprzednio ustalone lub dokładność położenia punktów granicznych jest niewystarczająca do jednoznacznego określenia np. szerokości działki, należy przeprowadzić dodatkową procedurę związaną z ustaleniem prawidłowego przebiegu granic (co i tak jest nieuniknione przy wytyczaniu budynku). Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, cena za sporządzenie mapy do celów projektowych zostanie powiększona, po uprzednim ustaleniu tego ze Zleceniodawcą, o koszty związane z ustaleniem przebiegu granic (ale zapobiega sytuacji, że budynek „nie mieści się” w granicach działki z zachowaniem przepisowych odległości).

Tyczenia budynków

 • Jakie rysunki, będące częścią projektu budowlanego są niezbędne geodecie do wytyczenia budynku?
  Odp. Geodeta tyczy budynek w terenie w oparciu o Plan Zagospodarowania Terenu (PZT), rzut fundamentów oraz rzut przyziemia (rzut parteru).
 • Do czego potrzebny jest geodecie dziennik budowy?
  Odp. Geodeta po wykonaniu tyczenia poświadcza wykonaną usługę wpisem w dzienniku budowy.
 • Do czego geodecie są potrzebne granice działki?
  Odp. Geodeta wytycza budynek w odniesieniu do sprawdzonych (wiarygodnych) granic działki zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu (PZT). Najistotniejsze przy wytyczeniu budynku jest prawidłowe usytuowanie go w stosunku do prawidłowych granic działki. Przyjęcie błędnych / niesprawdzonych granic działki, skutkuje przesunięciami w położeniu budynku.
  Zgodność zrealizowanej inwestycji z Planem Zagospodarowania Terenu (lokalizacji budynku na działce) stwierdza geodeta w druku urzędowym INFORMACJA GEODETY-DO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ wymaganym art.57 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane, będącym częścią dokumentacji składanej w Nadzorze Budowlanym po zakończeniu budowy.
 • Co to są ławy ciesielskie?
  Odp. To nic innego jak deski które należy zakupić w tartaku lub w markecie budowlanym?
 • Co wyznacz geodeta na ławach ciesielskich?
  Odp. Geodeta wytycza na ławach ciesielskich główne osie konstrukcyjne budynku zgodnie z rzutami fundamentów i przyziemia.
 • Kto ma dostarczyć na budowę deski na ławy ciesielskie?
  Odp. Zakup niezbędnych materiałów do tycznia budynku leży po stronie Inwestora.
 • Skąd mam wiedzieć jakie deski powinienem zakupić?
  Odp. Informację taką otrzymasz w odpowiednim momencie od geodety.
 • Kto na budowie zajmuje się wbijaniem ław ciesielskich?
  Odp. Jak sama nazwa wskazuje ławy wbija cieśla zatrudniony w ekipie budowlanej. Istnieje możliwość dodatkowego zlecenia tego firmie PanGeodeta.
 • Co wchodzi w skład dokumentacji przekazywanej przez geodetę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po wykonanym tyczeniu budynku w terenie?
  Odp. Geodeta po wykonaniu tyczenia budynku w terenie, przekazuje do urzędu: szkic tyczenia zawierający dane osnowy realizacyjnej, rysunek obiektów projektowanych, dane konieczne do wytyczenia, dane zrealizowane w trakcie tyczenia, rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów, adnotacje o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych, podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy. Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym geodeta ma ponadto obowiązek zgłoszenia wytyczenia budynku i w konsekwencji sporządzenia dokumentacji pozwalającej na aktualizację zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • Kto zgłasza zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków?
  Odp. Zmiany w operacie EGiB wprowadzone są na wniosek właściciela nieruchomości. W wypełnieniu wniosku może Ci pomóc PanGeodeta.
 • Jakie zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków zostaną wprowadzone po przekazaniu do urzędu Wniosku o wprowadzenie zmian?
  Odp. W zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków zostanie ujawniony wytyczony budynek oraz zaktualizowany zostanie użytek gruntowy na działce. Budynek ten będzie posiadał status „w budowie”. Dotychczasowy użytek gruntowych (rola, pastwisko, łąka) zostanie zmieniony na użytek o nazwie „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy”.

Tyczenia przyłączy

 • Czy inwestor lub wykonawca prac budowlanych może samodzielnie wytyczyć w terenie przyłącze, sieć uzbrojenia terenu, obiekt budowlany itd.
  Odp. Nie, nie może. Aby uzyskać wpis geodety w dzienniku budowy a docelowo również podpisany przez geodetę druk INFORMACJE GEODETY-DO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, niezbędny do Nadzoru Budowlanego, wytyczenie musi zostać wykonane przez uprawnionego geodetę.
 • Co powinienem / powinnam zrobić po ułożeniu sieci uzbrojenia terenu / przyłącza w wykopie?
  Odp. Zgodnie z Prawem Budowlanym, po ułożeniu sieci uzbrojenia terenu w wykopie, należy powstrzymać się przed jej zasypaniem do czasu dokonania pomiarów powykonawczych przez uprawnionego geodetę. Poinformuj o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem geodetę uprawnionego, który dokona odpowiednich pomiarów.
 • Jakie dokumenty powinienem / powinnam otrzymać od geodety po zakończeniu budowy przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, obiektu budowlanego?
  Odp. Uprawniony geodeta po wykonaniu pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu metodą bezpośrednią w wykopie, kompletuje dokumentację powykonawczą i przekazuje ją do Starostwa Powiatowego. Po pozytywnej kontroli ww. dokumentacji geodeta otrzymuje z urzędu potwierdzone mapy powykonawcze potwierdzone klauzulą o przyjęciu do zasobu, które następnie przekazuje Zleceniodawcy. Geodeta uprawniony wypisuje również druk o nazwie INFORMACJA GEODETY-DO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ oraz dokonuje wpisu w dzienniku budowy, informującego, iż dokonał pomiaru powykonawczego.
 • Czy mapa powykonawcza jest wliczona w cenę tyczenia?
  Odp. Pomiar powykonawczy a co za tym idzie i mapa powykonawcza są integralną częścią wykonanego wytyczenia. Firma PanGeodeta wycenia ten asortyment prac łącznie, podając jedną cenę za wytyczenie oraz pomiar powykonawczy przyłącza / sieci uzbrojenia terenu.

Pomiary powykonawcze

 • Wybudowałem / wybudowałam budynek, ale nie mam jeszcze wykonanego tarasu, schodów, podjazdów. Czy mogę zgłaszać na tym etapie inwestycję do odbioru?
  Odp. Nie, nie ma takiej możliwości. Do odbioru w Nadzorze Budowlanym zgłasza się budynek, którego realizacja została w pełni zakończona.
 • Wybudowałem / wybudowałam budynek wraz z obiektami towarzyszącymi, ale jeszcze nie mam zrealizowanych terenów utwardzonych. Podjazdy są z drogiej kostki kamiennej i mam zamiar zrealizować je za kilka miesięcy. Czy mogę zgłaszać budynek do odbioru?
  Odp. Aby budynek nadawał się do odbioru inwestycja musi być w pełni zakończona. Jeżeli zamierzasz zrealizować podjazdy i innego rodzaju tereny utwardzone w późniejszym terminie a potrzebujesz już w tej chwili oddać budynek do odbioru w Nadzorze Budowlanym proponujemy abyś ułożył / ułożyła obrzeża zgodnie z Projektem Budowlanym a powstałą przestrzeń wypełnij tłuczniem, który będzie stanowił podbudowę przyszłego podjazdu z kostki kamiennej
 • Czy istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania niż siedziba firmy PanGeodeta?
  Odp. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość spotkania w siedzibie firmy Zleceniodawcy.
 • Co powinienem / powinnam zabrać ze sobą na spotkanie z geodetą uprawnionym?
  Odp. Po ustaleniu z geodetą miejsca oraz terminu spotkania należy zabrać ze sobą do wglądu projekt budowlany oraz oryginał lub kserokopię Decyzji Pozwolenie na Budowę.
 • Czy podpisanie zlecenia na realizację pomiaru powykonawczego jest jednoznaczne z natychmiastową wizytą geodety na działce?
  Odp. Geodeta po przyjęciu zlecenia na realizację pomiaru powykonawczego zgłasza pracę geodezyjną w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działce klienta geodeta pojawi się w momencie, gdy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji zlecenia.
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Tak. Geodeta przed otrzymaniem niezbędnej dokumentacji do realizacji zlecenia ponosi koszty wydania przez Urząd dokumentów wraz z licencjami uprawniającymi do wykorzystania ich do tego konkretnego zlecenia.
 • Czy powinienem / powinnam być obecna na działce podczas pomiarów wykonywanych przez geodetę?
  Odp. Firma PanGeodeta przyjeżdża zrealizować pomiar powykonawczy w terminie dogodnym dla Zleceniodawcy jak i samego geodety. Geodeta będąc u klienta przekazuje mu po podpisania komplet niezbędnych dokumentów, dlatego jego obecność była by wskazana.
 • Jakie dokumenty geodeta przekazuje do podpisania klientowi podczas swojej wizyty na działce?
  Odp. Firma PanGeodeta pomaga klientom wypełnić Wniosek o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Wniosek jest niezbędny do ujawnienia w zasobach EGiB nowo wybudowanego budynku oraz do zmiany przeznaczenia gruntu.
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  Odp. Dokumentacja sporządzona przez geodetę weryfikowana jest przez Inspektorów pod kątem rzetelności i zgodności z aktualnymi i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Dział weryfikacji kontroluje dokumentację niezwłocznie po jej otrzymaniu. W praktyce jest to okres uzależniony od ilości rozpatrywanych spraw.
 • W ilu egzemplarzach sporządza się mapę powykonawczą?
  Odp. Zwyczajowo geodeta przekazuje Zleceniodawcy mapę powykonawczą w 3 egzemplarzach. Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z geodetą realizującym zlecenie, zamówienia większej ilości map powykonawczych.
 • Kiedy należy uregulować płatność za zleconą mapę z pomiarem powykonawczym?
  Odp. Dniem płatności jest dzień odbioru mapy powykonawczej w siedzibie firmy PanGeodeta. Pobrana zaliczka pomniejsza płatność dokonywaną w dniu odbioru map.
 • Czy można skrócić czas oczekiwania na mapę z pomiarem powykonawczym?
  Odp. W sytuacji, gdy Klient zleca kompleksową obsługę geodezyjną związaną z budową domu lub innego rodzaju inwestycji budowlanej tzn. mapę do celów projektowych, tyczenie, pomiar powykonawczy, czas oczekiwania na mapę powykonawczą jest krótszy. Skrócenie czasu oczekiwania wynika z faktu, iż geodeta dokonuje kompleksowego, jednokrotnego zgłoszenia prac geodezyjnych związanych z pełną obsługą geodezyjną budowy.
 • Czy jeżeli zlecę kompleksową obsługę geodezyjną budowy (mapę do celów projektowych, tyczenie oraz pomiar powykonawczy) to czy kwota jaką finalnie zapłacę będzie niższa od tej jaką bym zapłacił / zapłaciła zamawiając ww. usługi oddzielnie?
  Odp. Tak, cena kompleksowej obsługi budowy w pakiecie jest niższa niż usługi zlecane oddzielnie.

Podziały nieruchomości

 • Co to jest Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości?
  Odp. Jest to dokument wydany przez Urząd Gminy, na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego działki, zezwalający bądź odmawiający realizacji podziału nieruchomości.
 • Na jakiej podstawie Urząd Gminy wydaje ww. Postanowienie?
  Odp. Urząd Gminy wydaje Postanowienie o możliwości podziału na podstawie wniosku oraz mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, sporządzonych przez właściciela / użytkownika wieczystego. Urząd Gminy opiniuje złożone dokumenty i określa czy podział, który strona chce zrealizować jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu wniosku do Urzędu Gminy?
  Odp. We wniosku należy określić m.in. cel podziału oraz dostęp do drogi publicznej. Sporządzając wniosek oraz załącznik graficzny do niego (mapę ze wstępnym projektem podziału nieruchomości) należy zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy ws. Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, określającej m.in. zasady jakie powinny być spełnione, aby podziału nieruchomości był możliwy do zrealizowania.
 • Kto może pomóc (wyręczyć) właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) działki w sporządzeniu wniosku oraz mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości?
  Odp. Wniosek oraz mapę z projektem podziału nieruchomości w imieniu właściciela działki (UW) może sporządzić dowolna osoba, której wiedza na to pozwala.
 • Czy firma PanGeodeta pomaga w uzyskaniu POZYTYWNEGO Postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości?
  Odp. Na wyraźne życzenie Zleceniodawcy podziału, firma PanGeodeta przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania POZYTYWNEGO Postanowienia Podziałowego (uzyskania zgody Urzędu Gminy na realizację podziału)
 • Skąd uzyskam Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)?
  Odp. Wypis i Wyrys z MPZP należy zamówić / kupić w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca położenia działki, którą mamy zamiar podzielić.
 • Do czego geodecie jest potrzebny Wypis i Wyrys z MPZP?
  Odp. Podziały działek wykonuje się w oparciu o zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Na podstawie Wypisu i Wyrysu geodeta stwierdzi w jakim trybie należy dzielić działkę, jakie mogą być ich powierzchnie i czy w ogóle podział działki jest możliwy do zrealizowania itp.
 • Co to jest Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu?
  Odp. Jeżeli na danym terenie Gmina nie uchwaliła Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu reguluje zmiany w sposobie zagospodarowania działki, w tym zmiany polegające na budowie domu czy podziale działki.
 • Czy istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania niż siedziba firmy PanGeodeta?
  Odp. W przypadkach szczególnych, istnieje możliwość spotkania w siedzibie firmy Zleceniodawcy.
 • Co powinienem / powinnam zabrać ze sobą na spotkanie z geodetą uprawnionym?
  Odp. Po ustaleniu z geodetą miejsca oraz terminu spotkania należy BEZWZGLĘDNIE zabrać ze sobą Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki, którą mamy zamiar podzielić. W sytuacji, gdy na danym terenie nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zabieramy ze sobą Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (jeżeli takową posiadamy).
 • Czy oprócz Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego będę musiał / musiała dostarczyć geodecie jeszcze inne dokumenty?
  Odp. Wszystko zależy od tego jakie jest przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku, gdy działka ma przeznaczenie rolnicze geodeta nie poprosi o dodatkowe dokumenty. W sytuacji, gdy działka ma przeznaczenie inne niż rolnicze, należy dostarczyć geodecie dodatkowo Uproszczony Wypis z Rejestru Gruntów, Odbitkę z Mapy Ewidencyjnej oraz Odpis z Księgi Wieczystej.
 • W jakim celu należy dostarczyć geodecie Uproszczony Wypis z Rejestru Gruntów, Odbitkę z Mapy Ewidencyjnej oraz Odpis z Księgi Wieczystej?
  Odp. Geodeta w imieniu Zleceniodawcy sporządza wstępny projekt podziału nieruchomości i razem z Uproszczonym Wypisem z Rejestru Gruntów, Odbitką Mapy Ewidencyjnej, Odpisem z Księgi Wieczystej składa w Gminie w celu jego zaopiniowania. Pozytywna opinia jest jednoznaczna ze zgodą Gminy na realizację podziału zgodnie z dostarczonym rysunkiem, będącym częścią wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 • Gdzie mogę zakupić odpis z Księgi Wieczystej?
  Odp. Odpis z Księgi Wieczystej można nabyć w dwojaki sposób. Można go kupić w Sądzie Wieczystoksięgowym właściwym dla miejsca położenia działki podlegającej podziałowi lub zamówić go przez Internet na stronie https://ekw.ms.gov.pl/. Księgi wieczyste zamawiane na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości są dokumentami respektowanymi na równi z odpisami z Ksiąg Wieczystych kupionymi w Sądzie Wieczystoksięgowym.
 • Gdzie można zakupić Uproszczony Wypis z Rejestru Gruntów oraz odbitkę z mapy ewidencyjnej?
  Odp. Uproszczony Wypis z Rejestru Gruntów oraz Mapę Ewidencyjną nabywa się w Starostwie Powiatowym w Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • Czy istnieje możliwość, aby sprawy formalne związane z zamówieniem Uproszczonego Wypisu z Rejestru Gruntów, Mapy Ewidencyjnej oraz odpisu z KW zlecić geodecie?
  Odp. Tak, istnieje taka możliwość, aby geodeta zamówił w imieniu Zleceniodawcy ww. dokumenty we właściwych instytucjach. W takim przypadku, geodeta pobierze od Zleceniodawcy należność, będącą sumą opłat jakie należy ponieść za wydanie ww. dokumentów.
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Tak. Geodeta przed otrzymaniem niezbędnej dokumentacji do realizacji zlecenia ponosi koszty wydania przez Urząd dokumentów wraz z licencjami uprawniającymi do wykorzystania ich do tego konkretnego zlecenia.
 • Co to jest wstępny projekt podziału nieruchomości i kto go wykonuje?
  Odp. Wstępny projekt podziału nieruchomości wykonuje właściciel bądź użytkownik wieczysty działki. W skład wstępnego projektu podziału nieruchomości wchodzi mapa ze wstępnym projektem podziału nieruchomości oraz wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Firma PanGeodeta wychodząc naprzeciw potrzebom klientów wykonuje wstępne projekty podziału nieruchomości w ramach zleconego podziału nieruchomości.
 • Czym jest Postanowienie Opiniujące Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości i czego dotyczy?
  Odp. Postanowienie Opiniujące Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości to pismo wydane przez Urząd Gminy, zezwalające bądź zabraniające realizacji podziału przedłożonego we wstępnym projekcie podziału nieruchomości.
 • Dlaczego Gmina może sprzeciwić się realizacji podziału nieruchomości?
  Odp. Właściciel działki chcący podzielić swoją nieruchomość musi zwrócić się do Urzędu Gminy w piśmie „Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości” o wyrażenie zgody na realizację podziału.
  Urząd Gminy wydaje postanowienie pozytywne bądź negatywne. Zgoda bądź odmowa realizacji przedłożonego podziału uzależniona jest od dwóch składowych:
  1. zgodności proponowanego podziału nieruchomości z Miejscowych Planem Zagospodarowania Przestrzennego bądź z Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  2. dostępu do drogi publicznej
 • Urząd Gminy nie wyraził zgody na przeprowadzenie podziału. Czy można jeszcze coś zrobić?
  Odp. W sytuacji, gdy Urząd Gminy wydał Negatywne Postanowienie Opiniujące Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości, właściciel działki może:
  1. Urząd Gminy wydał negatywne Postanowienie w sposób zasadny – należy jeszcze raz wystąpić o wydanie Postanowienia, uwzględniając uwagi jakie znalazły się w negatywnym postanowieniu,
  2. Urząd Gminy wydał negatywne Postanowienie w sposób bezzasadny – należy zwrócić się z zażaleniem na wydane Postanowienie do Instytucji wyższego stopnia tzn. Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 • Czy Zleceniodawca podziału powinien być obecny w trakcie wizyty geodety na gruncie?
  Odp. Nie jest to konieczne, chyba że właściciel działki posiada wiedzę na temat położenia znaków granicznych i chce się tą wiedzą podzielić z geodetą. Geodeta dokona pomiarów wskazanych przez zleceniodawcę znaków granicznych i przeprowadzi analizę zmierzającą do sprawdzenia wiarygodności przekazanych informacji.
 • Co geodeta analizuje po przeprowadzeniu pomiarów w terenie?
  Odp. Geodeta po dokonaniu w terenie niezbędnych pomiarów przeprowadza ich analizę w kontekście dostępnych dokumentów uzyskanych przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej
 • W jaki sposób geodeta zawiadamia zainteresowane strony o terminie okazania granic?
  Odp. Geodeta zawiadamia zainteresowane strony (właściciela działki podlegającej podziałowi oraz właścicieli działek sąsiednich) za pomocą Zawiadomienia o okazaniu granic wysyłanego listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 • Czy obowiązkowa jest obecność na gruncie w dniu okazania granic działki?
  Odp. Obecność nie jest obowiązkowa. Geodeta informuje o tym wszystkie zainteresowane strony w wysłanym Zawiadomieniu.
 • Na jaki adres geodeta wysyła zawiadomienia o okazaniu przebiegu granic?
  Odp. Geodeta wysyła zawiadomienia na adresy znajdujące się w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • Czy geodeta ma prawo wylegitymować strony przybyłe na przyjęcie granic?
  Odp. Zgodnie z prawem, geodeta przed przystąpienie do czynność przyjęcia granic, powinien sprawdzić listę obecności. Jedynym sposobem na sprawdzenie kto na gruncie się pojawił a kto z tego prawa nie skorzystał jest wylegitymowanie przybyłych osób.
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  Odp. Dokumentacja sporządzona przez geodetę weryfikowana jest przez Inspektorów pod kątem rzetelności i zgodności z aktualnymi i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Dział weryfikacji kontroluje dokumentację niezwłocznie po jej otrzymaniu. W praktyce jest to okres uzależniony od ilości rozpatrywanych spraw.
 • Kiedy należy uregulować płatność za wykonany podział nieruchomości?
  Odp. W przypadku podziałów realizowanych w trybie rolnym, firma PanGeodeta pobiega należne wynagrodzenie przed oddaniem dokumentacji geodezyjnej do weryfikacji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku podziałów realizowanych w trybie innym niż tryb rolny, firma PanGeodeta pobiera należne wynagrodzenie w momencie dostarczenia Zleceniodawcy opatrzonych klauzulami projektów podziału nieruchomości.
 • Czy odebranie od geodety projektów podziału nieruchomości jest jednoznaczne z zakończeniem podziału nieruchomości?
  Odp. Dla geodety TAK. Dla właściciela działki NIE. Geodeta zgłaszając w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracę geodezyjną określa jej cel. W przypadku wykonywania podziału nieruchomości celem jest sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.
  W momencie przekazania przez geodetę Zleceniodawcy opatrzonych klauzulami projektów podziału nieruchomości cel pracy geodety uprawnionego jest zrealizowany. Właściciel działki po odebraniu od geodety, opatrzonych klauzulami projektów podziału, powinien wystąpić do Urzędy Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
  Firma PanGeodeta wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, pomaga w sporządzeniu Wniosku o Wydanie Decyzji Zatwierdzającej Projekt Podziału Nieruchomości.
 • Czy po wydaniu Pozytywnej Decyzji Zatwierdzającej Projekt Podziału Nieruchomości właściciel działki może kupić w Ewidencji Gruntów i Budynków, Wypis i Wyrys potrzebny do transakcji kupna-sprzedaży?
  Odp. Pozytywna Decyzja Zatwierdzająca Projekt Podziału Nieruchomości, po jej wydaniu przez Urząd Gminy, musi ulec uprawomocnieniu. Czas jaki jest na to potrzebny to 14 dni, chyba że, właściciel działki złoży w Urzędzie Gminy stosowne pismo, informujące, iż od wydanej decyzji nie będzie się odwoływał. Uprawomocnioną Decyzję Urząd Gminy przesyła do Ksiąg Wieczystych, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz właściciela działki. Wypis i wyrys właściciel działki będzie mógł kupić w Ewidencji Gruntów i Budynków w momencie, gdy zostanie zaktualizowany jej zasób o przesłaną Ostateczną Decyzję Zatwierdzającą Projekt Podziału Nieruchomości.
 • Czy jest możliwość zlecenia geodecie wszystkich czynności związanych z podziałem działki, również tych do których zobligowany jest właściciel (użytkownik wieczysty)?
  Odp. Tak, istnieje taka możliwość. Firma PanGeodeta po uzyskaniu od właściciela bądź użytkownika wieczystego odpowiednich pełnomocnictw, może reprezentować klienta przed organami administracji publicznej w każdej czynności prawnej zmierzającej do realizacji podziału działki.

Wznowienia granic

 • Czy istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania niż siedziba firmy PanGeodeta?
  Odp. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość spotkania w siedzibie firmy Zleceniodawcy.
 • Czy podpisanie zlecenia na realizację zlecenia polegającego na okazaniu przebiegu granic jest jednoznaczne z natychmiastową wizytą geodety na działce?
  Odp. Geodeta po przyjęciu zlecenia na realizację okazania granic działki zgłasza pracę geodezyjną w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działce klienta geodeta pojawi się w momencie, gdy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji zlecenia.
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Tak. Geodeta przed otrzymaniem niezbędnej dokumentacji do realizacji zlecenia ponosi koszty wydania przez Urząd dokumentów wraz z licencjami uprawniającymi do wykorzystania ich do tego konkretnego zlecenia.
 • Jakie dokumenty analizuje geodeta po otrzymaniu ich z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Geodeta otrzymuje z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentację dotyczącą położenia punktów granicznych w formie szkiców, zarysów pomiarowych granic, pierworysów stanu posiadania. Dokumenty te geodeta analizuje i określa ich wiarygodność.
  Informacje znajdujące się w dokumentacji mają charakter zarówno bieżący jak i archiwalny.
 • Co wchodzi w skład pomiarów wykonywanych przez geodetę na działce Inwestora?
  Odp. Geodeta po przeprowadzeniu wstępnej analizy dokumentów przeprowadza na działce Inwestora wywiad terenowy. W oparciu o przygotowane w sposób kameralny dane, geodeta odszukuje w terenie pierwotną (tzw. starą) osnowę geodezyjną a na jej podstawie istniejące punkty graniczne. Dodatkowo geodeta dokonuje pomiarów wszelkich niezbędnych elementów mogących przyczynić się do prawidłowego określenia położenia punktów granicznych (np. stare ogrodzenia, budynki itd.)
 • Otrzymałem list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru, informujący o okazaniu granic dwa dni po jego wysłaniu przez geodetę. Dlaczego muszę czekać na okazanie granic aż 3 tygodnie od dnia, kiedy geodeta wysłał zawiadomienia?
  Odp. Geodeta informuje wszystkie zainteresowane osoby o okazaniu granic działki za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (tzw. żółta karteczka). Geodeta jest zobligowany zawiadomić strony postępowania o terminie okazania na co najmniej 7 dni przed jego przeprowadzeniem. Każdy zainteresowany ma prawo odbioru poleconej przesyłki w placówce pocztowej w terminie 14 dni od pierwszej próby doręczenia przez listonosza. Sumując powyższe terminy otrzymujemy rzeczone trzy tygodnie.
 • Ile mam sobie zarezerwować czasu w ciągu dnia okazania, aby uczestniczyć w jego pełnym wymiarze?
  Odp. Geodeta okazuje w terenie w obecności wszystkich przybyłych stron położenie punktów granicznych oraz przebieg granic. W sytuacji, gdy geodeta stwierdzi, iż znak graniczny został przesunięty, uszkodzony lub zniszczony a był uprzednio ustalony, geodeta w obecności stron wznawia znak graniczny. Czas jaki należy sobie zarezerwować w dniu okazania granic jest wprost proporcjonalny do ilości pracy jaką geodeta musi wykonać w obecności przybyłych stron postępowania. Im okazywana działka jest większa i im więcej znaków granicznych do wznowienia, tym czas niezbędny do przeprowadzenia okazania granic działki jest dłuższy.
 • Czy okazanie granic jest ważne w sytuacji, gdy nie wszyscy właściciele działek pojawili się w dniu okazania granic działki?
  Odp. Geodeta wysyłając zawiadomienia do Inwestora oraz właścicieli działek sąsiednich informuje, iż nieusprawiedliwione niestawiennictwo w dniu okazania nie wstrzymuje czynności geodety. Odpowiadając wprost na pytanie, TAK, okazanie jest ważne. Prawidłowo zawiadomione osoby nie skorzystały z przysługującego im prawa do uczestniczenia w postępowaniu okazania granic działki. Geodeta dokona stosownej wzmianki w protokole wznowienia znaków granicznych.
 • Czy w dniu okazania granic działki należy mieć ze sobą dokument tożsamości?
  Odp. Tak, należy mieć ze sobą dokument tożsamości. Geodeta w trakcie przeprowadzania czynności wznowienia znaków granicznych a następnie okazania przebiegu granic sporządza protokół ze wznowienia znaków granicznych oraz okazania przebiegu granic. Protokół ten powinien zostać podpisany, jeżeli przebieg okazanych granic nie budzi wątpliwości, przez właściciela działki będącej przedmiotem zlecenia oraz właścicieli działek sąsiednich. Geodeta zgodnie z przepisami ma obowiązek wylegitymować osoby składające podpis w przedłożonym do podpisu dokumencie.
 • Czy właściciel działki powinien we własnym zakresie złożyć w Starostwie Powiatowym jakieś dokumenty po zakończeniu czynności geodety związanych z okazaniem przebiegu granic działki?
  Odp. Geodeta po przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych oraz okazania przebiegu granic działki sporządza dokumentację do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentację tą, sporządza na podstawie pomiarów granic działki dokonanych na gruncie w dniu okazania granic działki. Na podstawie współrzędnych pomierzonych punktów granicznych geodeta sprawdza kontrolnie powierzchnię działki będącej przedmiotem zlecenia i porównuje ją z powierzchnią znajdującą się w zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków. W sytuacji, gdy powierzchnia uzyskana w wyniku pomiarów różni się od powierzchni ewidencyjnej, geodeta pomoże wypełnić Zleceniodawcy wniosek o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Niniejszy wniosek sprostuje błędną powierzchnię znajdującą się w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  Odp. Dokumentacja sporządzona przez geodetę weryfikowana jest przez Inspektorów pod kątem rzetelności i zgodności z aktualnymi i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
  Odp. Dział weryfikacji kontroluje dokumentację niezwłocznie po jej otrzymaniu. W praktyce jest to okres uzależniony od ilości rozpatrywanych spraw.
 • Czy po zakończeniu procedury okazania przebiegu granic działki, geodeta powinien przekazać zleceniodawcy jakiś dokument?
  Odp. Po zakończeniu procedury wznowienia znaków granicznych oraz okazaniu przebiegu granic działki geodeta nie przekazuje zleceniodawcy dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia. Wszystkie sporządzone przez geodetę uprawnionego dokumenty trafiają do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Produktem finalnym czynności geodety jest informacja o położeniu punktów granicznych przekazana Zleceniodawcy.
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „rodzaju i jakości dokumentów jakimi dysponuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”?
  Odp. Firma PanGeodeta określa cenę każdej roboty geodezyjnej przez pryzmat nakładu pracy jaki należy włożyć w realizację zlecenia. W przypadku okazania granic działki bierzemy pod uwagę czy dokumenty znajdujące się w urzędzie są wystarczające do przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych i okazania przebiegu granic działki, czy też na tyle „słabe” że konieczne będzie przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic działki.

Pomiary powierzchni

 • Zakupiłem / zakupiłam nowe mieszkanie od dewelopera. Jaki jest sens ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jego geodezyjnym obmiarem?
  Odp. Deweloper sprzedając mieszkanie przyszłemu właścicielowi, deklaruje jego powierzchnię, w oparciu o którą określa cenę mieszkania. Podana powierzchnia nie zawsze musi zgadzać się ze stanem faktycznym, może być większa, ale i mniejsza (+/- 3%). Różnica pomiędzy powierzchnią deklarowaną a rzeczywistą wynika zazwyczaj z faktu, iż deweloper podaje wielkość mieszkania na podstawie założeń projektowych. W dobie zwyżkujących cen mieszkań to w interesie klienta jest sprawdzenie powierzchni nabywanego lokalu. Cena geodezyjnego obmiaru mieszkania jest kwotą nieproporcjonalną w stosunku do ceny obecnego metra kwadratowego nabywanej nieruchomości. Powierzchnia nabywanego mieszkania będzie miała również bezpośrednie przełożenie na opłaty eksploatacyjne jakie trzeba będzie co miesiąc uiszczać z tytułu jego posiadania.
 • Dlaczego informacja o fakcie umeblowania mieszkania jest informacją istotną dla geodety?
  Odp. Informacja ta jest niezbędna geodecie do wyceny obmiaru geodezyjnego mieszkania. Cena obmiaru jest wprost proporcjonalna do nakładu pracy jaki geodeta musi włożyć w pomiar powierzchni. Wszelkie typowe mieszkaniowe przeszkody (meble, zabudowy itp.) utrudniają przeprowadzenie obmiarów a co za tym idzie wydłużają ich czas, co w konsekwencji ma wpływ na cenę usługi.
 • Dlaczego przy zleceniu pomiaru powierzchni sklepu, magazynu itp. należy poinformować o aktualnym stanie ich użytkowania?
  Odp. Informacja taka jest potrzebna z dwóch powodów. Po pierwsze, pomiary powierzchni będących w trakcie użytkowania są realizowane zazwyczaj poza godzinami pracy sklepu, magazynu itp. Po drugie, informacja o tym czy powierzchnia jest pusta czy też wypełniona regałami, wpływa wprost na poziom trudności i uciążliwości samego pomiaru, co w konsekwencji przenosi się na cenę usługi.
 • Według jakich norm dokonuje się obmiarów powierzchni?
  Odp. Obecnie w Polsce obowiązują dwie normy. Norma starsza (dopuszczalna) PN-70/B-02365 oraz nowsza (obowiązująca) PN-ISO 9836:1997. Sposób obmiaru powierzchni według każdej z nich jest inny, więc powierzchnia mieszkania będzie się różniła, w zależności od tego która zostanie zastosowana.
 • Dlaczego informacja czy mieszkanie znajduje się w budynku wybudowanym przed rokiem 2012 jest informacją istotną?
  Odp. Mieszkania budowane przed rokiem 2012 podlegały pomiarom wg starszej normy PN-70/B-02365. Obecnie pomiary realizowane są wg normy nowej PN-ISO 9836:1997. W praktyce oznacza to, iż obecnie, mieszkanie pomierzone przed rokiem 2012 wg starej normy, może posiadać zawyżoną powierzchnię użytkową nawet o kilka metrów kwadratowych.
 • W jakim celu potrzebny jest geodecie rzut sklepu, magazynu lub innego lokalu użytkowego?
  Rzut lokalu użytkowego, czyli nic innego jak rysunek z góry, powierzchni użytkowej najmu niezbędny jest do określenie zasięgu pomiarów geodezyjnych. Jest szczególnie istotny w przypadku pomiarów dużych powierzchni handlowych.

Wstępne projekty podziałów nieruchomości

 • Czy można zlecić geodecie sporządzenie wstępnego projektu podziału bez zlecania podziału właściwego?
  Odp. Tak, istnieje tak możliwość. Jeżeli nie jesteś jeszcze zdecydowany / zdecydowana na przeprowadzenie podziału działki a chcesz jedynie zrobić rozeznanie czy podział jest możliwy do zrealizowania, możesz zlecić firmie PanGeodeta przeprowadzenie takich analiz wraz z wykonaniem koncepcji podziału działki.
 • Czy sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości jest usługą płatną?
  Odp. Tak, jest to usługa płatna. Przy zleceniu firmie PanGeodeta podziału nieruchomości, kwota ta jest odliczana od ostatecznej ceny podziału działki.

Połączenie działek i ich ponowny podział

 • Czy można podzielić sąsiadujące ze sobą działki bez ich wcześniejszego łączenia?
  Odp. Tak. Działki można podzielić niezależnie, bez łączenia ich w jedną całość. Jeżeli działki są duże, foremne a kształt i wielkość nowo wydzielanych działek spełnia oczekiwania właściciela i założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podziału można dokonać bez wcześniejszego łączenia gruntów.
 • Czy połączenie działek a ich scalenie to ta sama procedura?
  Odp. Nie. Połączenie działek a scalenie działek to zupełnie dwie różne procedury realizowane w oparciu o różne przepisy prawa. Szczegóły dotyczące scaleń znajdziesz w zakładce „scalenia i podziały”.

Podziały "do korzystania"

 • Czym jest minimalna powierzchnia działki budowlanej?
  Odp. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla zachowania ładu przestrzennego, określa minimalne powierzchnie działek na jakich można wybudować dom. Wielkości te mogą się od siebie różnić nie tylko na obszarze gminy, ale również w obrębie jednej miejscowości.
  Urzędy Gmin stosują w MPZP zapisy uzależniające wielkości działek od typu zabudowy.
 • Dlaczego to klient zainteresowany realizacją podziału do „korzystania” powinien na pierwszym spotkaniu z geodetą przedstawić koncepcję podziału?
  Odp. Podział „do korzystania” jest podziałem umownym. To obecni właściciele bądź użytkownicy gruntu są najbardziej zorientowani, którą część działki użytkują i którą byli by najbardziej zainteresowani po zakończeniu podziału. Geodeta będzie się kierował tymi informacjami rozliczając udziały w gruncie każdej ze strony.